منوی محصولات


شرکت ژاپنی ابارا EBARAپمپ جدید

شرکت ژاپنی ابارا EBARAپمپ جدید خود که در رده پمپ های خشک کار در خلاِء میباشد را در دسامبر 2016 معرفی کرد

پمپ های خلاء ابارا که پیشوند EVبه بازار عرضه میشود برنامه های کاری در تمام محدوده سبک تا خشن را پوشش میدهد

شرکت ژاپنی ابارا EBARAپمپ جدید خود که در رده پمپ های خشک کار در خلاِء میباشد را در دسامبر 2016 معرفی کرد

پمپ های خلاء ابارا که پیشوند EVبه بازار عرضه میشود برنامه های کاری در تمام محدوده سبک تا خشن را پوشش میدهد

مدل EV-Lکاملا جمع وجور بوده ومیزان مصرف انرژی آن بسیار کم میباشد

این مدل پمپ خلاء برای کار در محیط های با خورندگی بالا طراحی شده واستاندارد های بالایی را پشتیبانی میکند

EV-Lدر هنگام کارمیزان حرات کمی را ایجاد میکند وهدر رفت انرژی کمی دارد


شرکت ژاپنی ابارا EBARAپمپ جدید

نقشه انفجاری پمپ های اباراLPC

دانلود نقشه کامل انفجاری پمپ های اباراLPC...

نقشه انفجاری پمپ های اباراLPS

دانلود نقشه کامل انفجاری پمپ های اباراLPS...

صفحه از