لیست قیمت پمپ 3L ابارا

لیست قیمت پمپ 3L

پمپ-3l-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
345,530,0003LM/E 32-125 1.1 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز1
358,163,1003LM/E 32-160 1.5 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز2
373,303,2003LM/E 32-160 2.2 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز3
423,868,3003LM/E 32-200 3.0 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز4
457,058,8003LM/E 32-200 4.0 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز5
587,161,2003LM/E 32-200 5.5 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز6
637,606,4003LM/I 32-200 7.5 IE3الکتروپمپ استیل 316 سه فاز7
380,355,5003LM/E 40-125 1.5 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز8
401,730,4003LM/E 40-125 2.2 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز9
430,212,1003LM/E 40-160 3.0 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز10
484,483,2003LM/E 40-160 4.0 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز11
613,059,6003LM/E 40-200 5.5 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز12
666,382,4003LM/I 40-200 7.5 IE3الکتروپمپ استیل 316 سه فاز13
810,088,0003LM/I 40-200 11 IE3الکتروپمپ استیل 316 سه فاز14
457,843,6003LM/E 50-125 3.0 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز15
496,745,7003LM/E 50-125 4.0 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز16
600,404,7003LM/E 50-160 5.5 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز17
649,116,8003LM/I 50-160 7.5 IE3الکتروپمپ استیل 316 سه فاز18
721,176,7003LM/I 50-200 9.2 IE3الکتروپمپ استیل 316 سه فاز19
902,727,1003LM/E 50-200 11 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز20
1,026,714,6003LM/I 50-200 15 IE3الکتروپمپ استیل 316 سه فاز21
628,374,1003LM/E 65-125 4.0 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز22
734,169,5003LM/E 65-125 5.5 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز23
760,623,8003LM/I 65-125 7.5 IE3الکتروپمپ استیل 316 سه فاز24
811,908,3003LM/I 65-160 9.2 IE3الکتروپمپ استیل 316 سه فاز25
903,588,2003LM/I 65-160 11 IE3الکتروپمپ استیل 316 سه فاز26
1,128,215,4003LM/E 65-160 15 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز27
1,187,380,6003LM/I 65-200 15 IE3الکتروپمپ استیل 316 سه فاز28
1,258,099,8003LM/I 65-200 18.5 IE3الکتروپمپ استیل 316 سه فاز29
1,400,562,8003LM/I 65-200 22 IE3الکتروپمپ استیل 316 سه فاز30
1,323,543,4003LM/H 80-160 11الکتروپمپ استیل 316 سه فاز31
1,386,992,3003LMH/E 80-160 11 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز32
1,141,949,4003LM 80-160 11الکتروپمپ استیل 316 سه فاز33
1,332,961,0003LM/E 80-160 11 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز34
1,608,087,9003LMH/I 80-160 15 IE3الکتروپمپ استیل 316 سه فاز35
1,352,264,9003LM 80-160 15الکتروپمپ استیل 316 سه فاز36
1,554,100,2003LM/E 80-160 15 IE2الکتروپمپ استیل 316 سه فاز37
1,498,532,0003LM 80-160 18.5الکتروپمپ استیل 316 سه فاز38
1,574,951,9003LM/I 80-160 18.5 IE3الکتروپمپ استیل 316 سه فاز39
369,215,7003LPF 32-125پمپ استیل 316 بدون موتور40
381,183,9003LPF 32-160پمپ استیل 316 بدون موتور41
462,846,7003LPF 32-200پمپ استیل 316 بدون موتور42
387,767,5003LPF 40-125پمپ استیل 316 بدون موتور43
451,161,9003LPF 40-160پمپ استیل 316 بدون موتور44
526,252,0003LPF 40-200پمپ استیل 316 بدون موتور45
457,963,5003LPF 50-125پمپ استیل 316 بدون موتور46
514,752,5003LPF 50-160پمپ استیل 316 بدون موتور47
482,543,0003LPF 50-200/11 KWپمپ استیل 316 بدون موتور48
553,512,9003LPF 50-200/15 KWپمپ استیل 316 بدون موتور49
بازگشت به لیست

Related projects