لیست قیمت پمپ FSA ابارا

لیست قیمت پمپ fsa

پمپ-fsa-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
196,243,60050X40 FS2HAپمپ سانتریفیوژ چدنی با
مکانیکال سیل بدون موتور
1
51.5/52.2/53.7/55.5
204,375,00065X50 FS2HAپمپ
سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور
2
53.7/55.5/57.5
232,420,70065X50 FS2JA 511/515پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل
بدون موتور
3
203,263,20080X65 FS2GA
55.5/57.5
پمپ سانتریفیوژ چدنی
با مکانیکال سیل بدون موتور
4
231,864,80080X65 FS2HA 511/515پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل
بدون موتور
5
293,689,60080X65 FS2JA 518/522پمپ سانتریفیوژ چدنی
با مکانیکال سیل بدون موتور
6
378,360,80080X65 FS2KAپمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل
بدون موتور
7
232,791,300100X80 FS2GAپمپ
سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور
8
57.5/511/515
304,753,100100X80 FS2HA 518/522پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل
بدون موتور
9
336,319,500100×80 FS2JAپمپ
سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور
10
530/537/545
419,333,900100X80 FS2GCAپمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل
بدون موتور
11
735,553,800100X65 FS2KAپمپ سانتریفیوژ چدنی
با مکانیکال سیل بدون موتور
12
427,574,300100X80 FS2HCAپمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل
بدون موتور
13
660,943,300125X100 FS2LAپمپ
سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور
14
522/530
617,277,900125X100 FS2JCAپمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل
بدون موتور
15
630,434,200125X100 FS2KAپمپ سانتریفیوژ چدنی
با مکانیکال سیل بدون موتور
16
722,125,000150X125 FS2HAپمپ سانتریفیوژ چدنی با
مکانیکال سیل بدون موتور
17
57.5/511/515
809,968,100150X125 FS2JAپمپ
سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور
18
515/518/522
1,254,088,600150X125 FS2KAپمپ سانتریفیوژ چدنی با
مکانیکال سیل بدون موتور
19
530/537
1,330,835,500150X125 FS2LAپمپ سانتریفیوژ چدنی
با مکانیکال سیل بدون موتور
20
1,181,821,600150X100 FS2KAپمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل
بدون موتور
21
1,367,492,200200X150 FS2JAپمپ سانتریفیوژ چدنی
با مکانیکال سیل بدون موتور
23
1,734,386,200200X150 FS2KAپمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل
بدون موتور
24
2,684,811,700200X150 FS2LAپمپ سانتریفیوژ چدنی
با مکانیکال سیل بدون موتور
25
3,163,463,400250X200 FS2LAپمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل
بدون موتور
26
بازگشت به لیست

Related projects