لیست قیمت پمپ FSA ابارا

لیست قیمت پمپ fsa

پمپ-fsa-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
268,129,100 50X40 FS2HA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 1
51.5/52.2/53.7/55.5
279,225,300 65X50 FS2HA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 2
53.7/55.5/57.5
317,549,700 65X50 FS2JA  511/515 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 3
277,710,200 80X65 FS2GA 55.5/57.5 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 4
316,797,600 80X65 FS2HA 511/515 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 5
401,250,800 80X65 FS2JA 518/522 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 6
516,932,500 80X65 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 7
318,051,100 100X80 FS2GA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 8
57.5/511/515
416,369,100 100X80 FS2HA 518/522 پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 9
459,500,400 100×80 FS2JA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 10
530/537/545
572,914,900 100X80 FS2GCA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 11
1,004,936,400 100X65 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 12
584,174,600 100X80 FS2HCA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 13
902,999,600 125X100 FS2LA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 14
522/530
843,343,900 125X100 FS2JCA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 15
861,318,000 125X100 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 16
986,580,800 150X125 FS2HA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 17
57.5/511/515
1,106,600,700 150X125 FS2JA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 18
515/518/522
1,713,349,200 150X125 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 19
530/537
1,840,007,200 150X125 FS2LA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 20
1,610,158,900 150X100 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 21
1,868,281,800 200X150 FS2JA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 23
2,369,540,100 200X150 FS2KA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 24
3,668,013,500 200X150 FS2LA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 25
0 250X200 FS2LA پمپ سانتریفیوژ چدنی با مکانیکال سیل بدون موتور 26

Related projects