لیست قیمت موتور SB4 ابارا

لیست قیمت موتور sb4

قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
53,682,500 MOTOR 4″ SBHM 0.55 موتور تمام استیل ABR 1
58,914,500 MOTOR 4″ SBHM 0.75 موتور تمام استیل ABR 2
54,412,800 MOTOR 4″ SBH 0.75 موتور تمام استیل ABR 3
67,907,000 MOTOR 4″ SBHM 1.1 موتور تمام استیل ABR 4
65,585,300 MOTOR 4″ SBH 1.1 موتور تمام استیل ABR 5
80,529,200 MOTOR 4″ SBHM 1.5 موتور تمام استیل ABR 6
75,449,800 MOTOR 4″ SBH 1.5 موتور تمام استیل ABR 7
108,019,000 MOTOR 4″ SBHM 2.2 موتور تمام استیل ABR 8
104,465,600 MOTOR 4″ SBH 2.2 موتور تمام استیل ABR 9
138,844,200 MOTOR 4″ SBHM 3.0 موتور تمام استیل ABR 10
158,584,100 MOTOR 4″ SBHM 4.0 موتور تمام استیل ABR 11
192,755,600 MOTOR 4″ SBHM 5.5 موتور تمام استیل ABR 12
247,658,900 MOTOR 4″ SBHM 7.5 موتور تمام استیل ABR 13

Related projects