لیست قیمت موتور SB4 ابارا

لیست قیمت موتور sb4

قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
40,330,000MOTOR 4″ SBHM 0.55موتور تمام استیل ABR1
44,254,000MOTOR 4″ SBHM 0.75موتور تمام استیل
ABR
2
40,875,000MOTOR 4″ SBH 0.75موتور تمام استیل ABR3
51,012,000MOTOR 4″ SBHM 1.1موتور تمام استیل
ABR
4
49,268,000MOTOR 4″ SBH 1.1موتور تمام استیل ABR5
60,495,000MOTOR 4″ SBHM 1.5موتور تمام استیل
ABR
6
56,680,000MOTOR 4″ SBH 1.5موتور تمام استیل ABR7
81,150,500MOTOR 4″ SBHM 2.2موتور تمام استیل
ABR
8
78,480,000MOTOR 4″ SBH 2.2موتور تمام استیل ABR9
104,313,000MOTOR 4″ SBHM 3.0موتور تمام استیل
ABR
10
119,137,000MOTOR 4″ SBHM 4.0موتور تمام استیل ABR11
144,806,500MOTOR 4″ SBHM 5.5موتور تمام استیل
ABR
12
186,063,000MOTOR 4″ SBHM 7.5موتور تمام استیل ABR13
بازگشت به لیست

Related projects