لیست قیمت پمپ دیافراگمی River Wave

قیمت به
دلار
شماره فنینوع پمپردیف
221 RV12091پمپ دیافراگمی 1/4 بدنه پلی پروپیلن – گلوله و دیافراگم
تفلون
1
246RV32911پمپ دیافراگمی 3/8 بدنه پلی پروپیلن –
گلوله و دیافراگم تفلون
2
330RV52911پمپ دیافراگمی 1/2 بدنه و سیت
پلی پروپیلن – گلوله و دیافراگم تفلون
3
389RV53311پمپ دیافراگمی 1/2 بدنه
آلومینیوم – سیت استیل 304- گلوله و دیافراگم تفلون
4
349RV53355پمپ دیافراگمی 1/2 بدنه
آلومینیوم – سیت استیل 304- گلوله و دیافراگم هایترل
5
509RV54311پمپ دیافراگمی 1/2 بدنه
و سیت استیل 304- گلوله و دیافراگم تفلون
6
631RV72911پمپ دیافراگمی 1 بدنه پلی پروپیلن – گلوله و دیافراگم
تفلون
7
607RV7311پمپ دیافراگمی 1 بدنه
آلومینیوم – سیت استیل 304- گلوله و دیافراگم تفلون
8
486RV73355پمپ دیافراگمی 1 بدنه
آلومینیوم – سیت استیل 304- گلوله و دیافراگم هایترل
9
911RV74311پمپ دیافراگمی 1 بدنه
و سیت استیل 304- گلوله و دیافراگم تفلون
10
905RVB2911پمپ دیافراگمی 1/2 1 بدنه پلی پروپیلن – گلوله و دیافراگم
تفلون
11
880RVB3311پمپ دیافراگمی 1/2 1 بدنه
آلومینیوم – سیت استیل 304- گلوله و دیافراگم تفلون
12
668RVB3355پمپ دیافراگمی 1/2 1 بدنه
آلومینیوم – سیت استیل 304- گلوله و دیافراگم هایترل
13
1427RVB4311پمپ دیافراگمی 1/2 1 بدنه
و سیت استیل 304- گلوله و دیافراگم تفلون
14
1351RVF2911پمپ دیافراگمی 2 بدنه پلی پروپیلن – گلوله و دیافراگم
تفلون
15
1208RVF3311پمپ دیافراگمی 2 بدنه
آلومینیوم – سیت استیل 304- گلوله و دیافراگم تفلون
16
965RVF3355پمپ دیافراگمی 2 بدنه
آلومینیوم – سیت استیل 304- گلوله و دیافراگم هایترل
17
2179RVF3411پمپ دیافراگمی 2 بدنه
و سیت استیل 304- گلوله و دیافراگم تفلون
18
2975RVK2911پمپ دیافراگمی 3 بدنه پلی پروپیلن – گلوله و دیافراگم
تفلون
19
2216RVK3311پمپ دیافراگمی 3 بدنه
آلومینیوم – سیت استیل 304- گلوله و دیافراگم تفلون
20
1821RVK3355پمپ دیافراگمی 3 بدنه
آلومینیوم – سیت استیل 304- گلوله و دیافراگم هایترل
21
4174RVK4311پمپ دیافراگمی 3 بدنه
و سیت استیل 304- گلوله و دیافراگم تفلون
22