قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
38,377,245 32-160 پمپ گریز از مرکز 1
42,575,059 32-200 پمپ گریز از مرکز 2
52,169,370 32-250 پمپ گریز از مرکز 3
34,779,982 40-125 پمپ گریز از مرکز 4
39,577,138 40-160 پمپ گریز از مرکز 5
46,173,528 40-200 پمپ گریز از مرکز 6
53,488,648 40-250 پمپ گریز از مرکز 7
73,157,228 40-315 پمپ گریز از مرکز 8
43,774,950 50-160 پمپ گریز از مرکز 9
49,770,792 50-200 پمپ گریز از مرکز 10
58,765,761 50-250 پمپ گریز از مرکز 11
82,182,344 50-315 پمپ گریز از مرکز 12
43,654,358 65-125 پمپ گریز از مرکز 13
45,572,980 65-160 پمپ گریز از مرکز 14
5,517,948 65-200 پمپ گریز از مرکز 15
69,558,758 65-250 پمپ گریز از مرکز 16
84,888,433 65-315 پمپ گریز از مرکز 17
53,968,605 80-160 پمپ گریز از مرکز 18
64,761,602 80-200 پمپ گریز از مرکز 19
81,552,853 80-250 پمپ گریز از مرکز 20
100,741,477 80-315 پمپ گریز از مرکز 21
158,144,546 80-400 پمپ گریز از مرکز 22
69,558,758 100-160 پمپ گریز از مرکز 23
80,504,907 100-200 پمپ گریز از مرکز 24
91,746,508 100-250 پمپ گریز از مرکز 25
118,730,208 100-315 پمپ گریز از مرکز 26
172,521,542 100-400 پمپ گریز از مرکز 27
89,347,930 125-200 پمپ گریز از مرکز 28
106,737,318 125-250 پمپ گریز از مرکز 29
153,328,095 125-315 پمپ گریز از مرکز 30
179,470,061 125-400 پمپ گریز از مرکز 31
131,802,397 150-200 پمپ گریز از مرکز 32
145,834,499 150-250 پمپ گریز از مرکز 33
165,112,360 150-315 پمپ گریز از مرکز 34
219,203,969 150-400 پمپ گریز از مرکز 35
54,567,948 65-200L پمپ گریز از مرکز 36
64,761,602 80-200L پمپ گریز از مرکز 37
80,504,907 100-200L پمپ گریز از مرکز 38

Related projects