لیست قیمت پمپ 3D ابارا

لیست قیمت پمپ 3d

پمپ-3d-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
212,800,7003D 32-125 1.1 Mالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز1
199,764,3003D 32-125 1.1الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز2
209,792,3003D 32-125 1.1 IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز3
267,965,6003D 32-160 1.5 Mالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز4
251,604,7003D 32-160 1.5الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز5
264,226,9003D 32-160 1.5 IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز6
273,633,6003D 32-160 2.2 Mالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز7
255,550,5003D 32-160 2.2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز8
268,390,7003D 32-160 2.2 IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز9
305,973,9003D 32-200 3 Tالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز10
321,299,3003D 32-200 3 T IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز11
157,439,6003D 32-200 3 Localالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز12
331,545,3003D 32-200 4 Tالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز13
348,156,9003D 32-200 4 T IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز14
168,187,0003D 32-200 4 T Localالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز15
225,608,2003D 32-250 5.5 IE3 Localالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز16
265,262,4003D 32-250 7.5 IE3 Localالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز17
238,524,7003D 40-125 1.5 Tالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز18
250,492,9003D 40-125 1.5 T IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز19
254,460,5003D 40-125 1.5 Mالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز20
256,411,6003D 40-125 2.2 Tالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز21
269,219,1003D 40-125 2.2 T IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز22
273,688,1003D 40-125 2.2 Mالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز23
353,792,2003D 40-160 3 Tالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز24
353,792,2003D 40-160 3 T IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز25
155,107,0003D 40-160 3 T IE3 Localالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز26
383,756,3003D 40-160 4 Tالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز27
403,932,2003D 40-160 4 T IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز28
168,034,4003D 40-160 4 T Localالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز29
429,133,0003D 40-200 5.5 Tالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز30
450,573,3003D 40-200 5.5 T IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز31
203,263,2003D 40-200 5.5 T Localالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز32
485.704.0003D 40-200 7.5 T IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز33
485,704,0003D 40-200 7.5 T IE3 Localالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز34
217,455,0003D 50-125 2.2 Tالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز35
262,591,9003D 50-125 2.2 T IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز36
275,737,3003D 50-125 2.2 Mالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز37
280,130,0003D 50-125 3.0 Tالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز38
275,650,1003D 50-125 3.0 T IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز39
289,471,3003D 50-125 3.0 T Localالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز40
151,978,7003D 50-125 4.0 Tالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز41
304,328,0003D 50-125 4.0 T IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز42
320,340,1003D 50-125 4.0 T IE3 Localالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز43
164,906,1003D 50-160 5.5 A Tالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز44
432,119,6003D 50-160 5.5 A T IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز45
453,723,4003D 50-160 5.5 A T IE3 Localالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز46
209,650,6003D 50-160 7.5 A T IE3 Localالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز47
350,718,4003D 50-200 11 T IE3-Lالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز48
 3D 50-160 7.5 A T IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز49
 3D 50-200 9.2 T IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز50
 3D 50-200 11 T IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز51
437,220,8003D 65-125 5.5 A Tالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز52
459,064,4003D 65-125 5.5 A T IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز53
488,897,7003D 65-125 7.5 A T IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز54
638,598,3003D/E 65-160 11 T IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز55
808,049,7003D 65-160 15 T IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز56
1,019,705,9003D/E 65-200 18.5 A T IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز57
1,073,279,4003D/E 65-200 22 A T IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز58
186,161,1003DPF 32-125پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور59
194,052,7003DPF 32-160پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور60
251,517,5003DPF 32-200پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور61
197,431,7003DPF 40-125پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور62
267,965,6003DPF 40-160پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور63
364,092,7003DPF 40-200پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور64
248,705,3003DPF 50-125پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور65
323,849,9003DPF 50-160پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور66
382,982,4003DPF 50-200پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور67
320,187,5003D4 32-200/0.75پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور1
336,199,6003D4 32-200/0.75 IE3پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور2
381,979,6003D4 40-200/1.1پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور3
401,087,3003D4 40-200/1.1 IE3پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور4
383,908,9003D4 40-200/1.1 R IE3پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور5
392,628,9003D4 40-200/1.5پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور6
413,295,3003D4 40-200/1.5 IE3پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور7
353,345,3003D4 50-160/1.1پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور8
371,003,3003D4 50-160/1.1پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور9
471,795,6003D4 50-200/1.5 IE3پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور10
370,807,1003D4 50-200/1.5 Rپمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور11
389,358,9003D4 50-200/1.5 R IE3پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور12
379,908,6003D4 65-160/1.5 IE3پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور13
443,826,2003D4 65-160/2.2 IE3پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور14
498,173,6003D4/I 65-200/3پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور15
523,091,0003D4 65-200/3 IE3پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور16
بازگشت به لیست

Related projects