لیست قیمت پمپ 3D ابارا

لیست قیمت پمپ 3d

پمپ-3d-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
325,746,500 3D 32-125 1.1 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 1
305,788,600 3D 32-125 1.1 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 2
321,135,800 3D 32-125 1.1 IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 3
410,177,900 3D 32-160 1.5 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 4
385,151,500 3D 32-160 1.5 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 5
404,466,300 3D 32-160 1.5 IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 6
418,865,200 3D 32-160 2.2 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 7
391,179,200 3D 32-160 2.2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 8
410,831,900 3D 32-160 2.2 IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 9
468,373,000 3D 32-200 3 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 10
491,808,000 3D 32-200 3 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 11
245,402,600 3D 32-200 3 Local الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 12
507,493,100 3D 32-200 4 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 13
532,933,700 3D 32-200 4 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 14
262,123,200 3D 32-200 4 T Local الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 15
0 3D 32-250 5.5 IE3 Local الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 16
0 3D 32-250 7.5 IE3 Local الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 17
365,128,200 3D 40-125 1.5 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 18
389,511,500 3D 40-125 1.5 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 19
392,498,100 3D 40-125 1.5 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 20
412,096,300 3D 40-125 2.2 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 21
418,930,600 3D 40-125 2.2 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 22
541,544,700 3D 40-125 2.2 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 23
541,544,700 3D 40-160 3 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 24
0 3D 40-160 3 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 25
241,751,100 3D 40-160 3 T IE3 Local الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 26
587,422,800 3D 40-160 4 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 27
618,291,600 3D 40-160 4 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 28
261,905,200 3D 40-160 4 T Local الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 29
656,877,600 3D 40-200 5.5 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 30
689,697,500 3D 40-200 5.5 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 31
316,786,700 3D 40-200 5.5 T Local الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 32
743,456,300 3D 40-200 7.5 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 33
743,456,300 3D 40-200 7.5 T IE3 Local الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 34
338,913,700 3D 50-125 2.2 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 35
401,970,200 3D 50-125 2.2 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 36
422,091,600 3D 50-125 2.2 M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل تک فاز 37
428,806,000 3D 50-125 3.0 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 38
421,949,900 3D 50-125 3.0 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 39
443,095,900 3D 50-125 3.0 T Local الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 40
236,878,800 3D 50-125 4.0 T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 41
465,833,300 3D 50-125 4.0 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 42
490,347,400 3D 50-125 4.0 T IE3 Local الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 43
257,022,000 3D 50-160 5.5 A T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 44
661,455,600 3D 50-160 5.5 A T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 45
694,515,300 3D 50-160 5.5 A T IE3 Local الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 46
326,760,200 3D 50-160 7.5 A T IE3 Local الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 47
546,613,200 3D 50-200 11 T IE3-L الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 48
753,070,100 3D 50-160 7.5 A T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 49
872,904,700 3D 50-200 9.2 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 50
917,878,100 3D 50-200 11 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 51
669,260,000 3D 65-125 5.5 A T الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 52
316,590,500 3D 65-125 5.5 A T IE3- local الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 53
332,035,800 3D 65-125 7.5 A T IE3-local الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 54
702,690,300 3D 65-125 7.5 A T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 55
748,350,400 3D 65-125 7.5 A T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 56
977,490,200 3D/E 65-160 11 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 55
1,236,866,600 3D 65-160 15 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 56
1,560,847,300 3D/E 65-200 18.5 A T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 57
1,642,826,200 3D/E 65-200 22 A T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه استیل سه فاز 58
284,969,600 3DPF 32-125 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 59
297,057,700 3DPF 32-160 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 60
385,020,700 3DPF 32-200 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 61
302,224,300 3DPF 40-125 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 62
410,177,900 3DPF 40-160 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 63
557,327,900 3DPF 40-200 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 64
380,704,300 3DPF 50-125 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 65
495,732,000 3DPF 50-160 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 66
586,234,700 3DPF 50-200 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 67

Related projects