لیست قیمت پمپ چدنی 3D4 ابارا

لیست قیمت پمپ 3d4

پمپ-3d4-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
490,107,600 3D4 32-200/0.75 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 1
514,632,600 3D4 32-200/0.75 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 2
584,708,700 3D4 40-200/1.1 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 3
613,942,500 3D4 40-200/1.1 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 4
587,662,600 3D4 40-200/1.1 R IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 5
601,004,200 3D4 40-200/1.5 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 6
632,636,000 3D4 40-200/1.5 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 7
540,858,000 3D4 50-160/1.1 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 8
567,900,900 3D4 50-160/1.1 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 9
722,179,500 3D4 50-200/1.5 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 10
567,595,700 3D4 50-200/1.5 R پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 11
596,001,100 3D4 50-200/1.5 R IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 12
581,536,800 3D4 65-160/1.5 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 13
679,353,400 3D4 65-160/2.2 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 14
762,553,100 3D4/I 65-200/3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 15
800,681,300 3D4 65-200/3 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 16

Related projects