لیست قیمت پمپ چدنی 3D4 ابارا

لیست قیمت پمپ 3d4

پمپ-3d4-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
320,187,500 3D4 32-200/0.75 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 1
336,199,600 3D4 32-200/0.75 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 2
381,979,600 3D4 40-200/1.1 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 3
401,087,300 3D4 40-200/1.1 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 4
383,908,900 3D4 40-200/1.1 R IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 5
392,628,900 3D4 40-200/1.5 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 6
413,295,300 3D4 40-200/1.5 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 7
353,345,300 3D4 50-160/1.1 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 8
371,003,300 3D4 50-160/1.1 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 9
471,795,600 3D4 50-200/1.5 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 10
370,807,100 3D4 50-200/1.5 R پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 11
389,358,900 3D4 50-200/1.5 R IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 12
379,908,600 3D4 65-160/1.5 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 13
443,826,200 3D4 65-160/2.2 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 14
498,173,600 3D4/I 65-200/3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 15
523,091,000 3D4 65-200/3 IE3 پمپ چدنی با پروانه استیل 304 بدون موتور 16
بازگشت به لیست

Related projects