لیست قیمت پمپ Best ابارا

لیست قیمت پمپ best

پمپ-best-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
82,284,100BEST ONE MAکف کش تمام استیل تکفاز جدید1
82,284,100BEST ON MA-VOXکف کش تمام استیل
تکفاز جدید پروانه ورتکس
2
160,938,500BEST 2MAکف کش تمام استیل تکفاز3
194,085,400BEST 3MAکف کش تمام استیل
تکفاز
4
212,266,600BEST 4MAکف کش تمام استیل تکفاز5
191,120,600BEST 3Tکف کش تمام استیل سه
فاز
6
205,148,900BEST 4Tکف کش تمام استیل سه فاز7
214,828,100BEST 5Tکف کش تمام استیل سه
فاز
8
68,277,600PERLA 3MA 10Mالکترو پمپ مستغرق تکنوپلیمری9
بازگشت به لیست

Related projects