لیست قیمت پمپ Best ابارا

لیست قیمت پمپ best

پمپ-best-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
125,960,400 BEST ONE MA کف کش تمام استیل تکفاز جدید 1
125,960,400 BEST ON MA-VOX کف کش تمام استیل تکفاز جدید پروانه ورتکس 2
246,361,800 BEST 2MA کف کش تمام استیل تکفاز 3
297,101,300 BEST 3MA کف کش تمام استیل تکفاز 4
324,929,000 BEST 4MA کف کش تمام استیل تکفاز 5
292,577,800 BEST 3T کف کش تمام استیل سه فاز 6
314,039,900 BEST 4T کف کش تمام استیل سه فاز 7
328,842,100 BEST 5T کف کش تمام استیل سه فاز 8
104,531,000 PERLA 3MA 10M الکترو پمپ مستغرق تکنوپلیمری 9

Related projects