لیست قیمت پمپ CD ابارا

لیست قیمت پمپ cd

پمپ-cd-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
149,330,000 CD 70-50 T الکترو پمپ تمام استیل سه فاز 1
157,592,200 CD 70-50 T IE3 الکترو پمپ تمام استیل سه فاز 2
157,592,200 CD/E 70-12 T IE2 الکترو پمپ تمام استیل سه فاز 3
186,477,200 CD/E 90-10 T IE2 الکترو پمپ تمام استیل سه فاز 4
176,885,200 CD/E 120/12 T IE2 الکترو پمپ تمام استیل سه فاز 5
185,343,600 CD 200/12 IE3 الکترو پمپ تمام استیل سه فاز 6
185,343,600 CD/E 200-20 T IE2 الکترو پمپ تمام استیل سه فاز 7
181,615,800 CD/E 200-25 T IE2 الکترو پمپ تمام استیل سه فاز 8
245,141,000 CDM 70/05 الکترو پمپ تمام استیل تک فاز 9
266,777,500 CDM 70/07 الکترو پمپ تمام استیل تک فاز 10
152,981,500 CDM 90/10 الکترو پمپ تمام استیل تک فاز 11
161,930,400 CDM 120/07 الکترو پمپ تمام استیل تک فاز 12
177,670,000 CDM 120/12 الکترو پمپ تمام استیل تک فاز 13
169,538,600 CDM 120/20 الکترو پمپ تمام استیل تک فاز 14
179,675,600 CDM 200/12 الکترو پمپ تمام استیل تک فاز 15
229,183,400 CDM 200/20 الکترو پمپ تمام استیل تک فاز 16
210,686,100 2CD 120-15 T الکترو پمپ تمام استیل دو پروانه سه فاز 17
بازگشت به لیست

Related projects