لیست قیمت پمپ CD ابارا

لیست قیمت پمپ cd

پمپ-cd-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
229,761,100 CD 70-50 T الکترو پمپ تمام استیل سه فاز 1
241,227,900 CD 70-50 T IE3 الکترو پمپ تمام استیل سه فاز 2
241,227,900 CD/E 70-12 T IE2 الکترو پمپ تمام استیل سه فاز 3
285,449,200 CD/E 90-10 T IE2 الکترو پمپ تمام استیل سه فاز 4
270,766,900 CD/E 120/12 T IE2 الکترو پمپ تمام استیل سه فاز 5
283,727,000 CD 200/12 IE3 الکترو پمپ تمام استیل سه فاز 6
283,727,000 CD/E 200-20 T IE2 الکترو پمپ تمام استیل سه فاز 7
278,015,400 CD/E 200-25 T IE2 الکترو پمپ تمام استیل سه فاز 8
375,232,500 CDM 70/05 الکترو پمپ تمام استیل تک فاز 9
408,368,500 CDM 70/07 الکترو پمپ تمام استیل تک فاز 10
234,186,500 CDM 90/10 الکترو پمپ تمام استیل تک فاز 11
247,887,800 CDM 120/07 الکترو پمپ تمام استیل تک فاز 12
271,965,900 CDM 120/12 الکترو پمپ تمام استیل تک فاز 13
259,529,000 CDM 120/20 الکترو پمپ تمام استیل تک فاز 14
275,039,700 CDM 200/12 الکترو پمپ تمام استیل تک فاز 15
350,816,500 CDM 200/20 الکترو پمپ تمام استیل تک فاز 16
322,509,200 2CD 120-15 T الکترو پمپ تمام استیل دو پروانه سه فاز 17

Related projects