لیست قیمت پمپ CDA ابارا

لیست قیمت پمپ cda

پمپ-cda-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
62,391,600 CDA  1.00 M – LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 1
143,029,800 CDA 1.00 M الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 2
217,073,500 CDA 1.50 T IE3 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 3
230,491,400 CDA 1.50 M الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 4
242,906,500 CDA 2.00 M الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 5
114,722,500 CDA 2.00 M – LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز 6
228,812,800 CDA 2.00 T IE3 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 7
107,931,800 CDA 2.00 T – LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 8
144,850,100 CDA 3.00M LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 9
135,334,400 CDA 3.00 T IE2 LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 10
249,566,400 CDA 3.00 T IE2 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 11
223,896,900 CDA 4.00 T IE3 LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 12
413,742,200 CDA 4.00 T IE2 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 13
238,393,900 CDA 5.50 T IE3 LOCAL الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 14
439,586,100 CDA 5.50 T IE2 الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 15
285,154,900 CDA 7.50 T IE3 L الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 16
340,744,900 CDA 10.00T IE3 L الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 17
459,794,700 CDA 15.00T IE3 L الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز 18

Related projects