لیست قیمت پمپ CDA ابارا

لیست قیمت پمپ cda

پمپ-cda-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
39,305,400CDA 1.00 M – LOCALالکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز1
93,423,900CDA 1.00 Mالکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز2
141,809,000CDA 1.50 T IE3الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز3
150,561,700CDA 1.50 Mالکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز4
158,682,200CDA 2.00 Mالکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز5
72,277,900CDA 2.00 M – LOCALالکترو پمپ دوپروانه چدنی تک فاز6
149,471,700CDA 2.00 T IE3الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز7
68,005,100CDA 2.00 T – LOCALالکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز8
91,276,600CDA 3.00M LOCALالکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز9
85,270,700CDA 3.00 T IE2 LOCALالکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز10
163,031,300CDA 3.00 T IE2الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز11
141,078,700CDA 4.00 T IE3 LOCALالکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز12
270,298,200CDA 4.00 T IE2الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز13
150,212,900CDA 5.50 T IE3 LOCALالکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز14
287,171,400CDA 5.50 T IE2الکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز15
179,686,500CDA 7.50 T IE3 Lالکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز16
214,719,100CDA 10.00T IE3 Lالکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز17
289,754,700CDA 15.00T IE3 Lالکترو پمپ دوپروانه چدنی سه فاز18
بازگشت به لیست

Related projects