لیست قیمت پمپ CMA CMB CMC CMD CMR ابارا

لیست قیمت پمپ cm

پمپ-cm-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
57,126,900 CMA 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 1
28,699,700 CMA 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 2
25,037,300 CMA 1.00 M LOCAL E الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 3
33,604,700 CMA/B 1.00 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز پروانه برنجی 4
89,990,400 CMB 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 5
33,321,300 CMB 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 6
119,093,400 CMB 1.50 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 7
115,725,300 CMB 1.50 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 8
132,576,700 CMB 2.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 9
61,912,000 CMB 2.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 10
127,355,600 CMB 2.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 11
57,977,100 CMB 2.00 T LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 12
73,945,600 CMB 3.00 T IE2 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 13
138,037,600 CMB 3.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 14
110,351,600 CMB 4.00 T IE3 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 15
205,595,800 CMB 4.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 16
120,390,500 CMB 5.50 T IE3 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 17
226,044,200 CMB 5.50 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 18
92,846,200 CMC 1.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 19
96,377,800 CMC 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 20
39,152,800 CMC 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 21
61,170,800 CMC 2.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 22
79,700,800 CMC 3.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 23
75,482,500 CMC 3.00 T LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 24
129,295,800 CMD 1.50 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 25
125,698,800 CMD 1.50 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 26
146,147,200 CMD 2.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 27
62,555,100 CMD 2.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 28
138,473,600 CMD 2.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 29
59,350,500 CMD 2.00 T LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 30
77,989,500 CMD 3.00 T IE2 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 31
148,447,100 CMD 3.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 32
109,948,300 CMD 4.00 T IE3 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 33
85,859,300 CMR 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 34
35,381,400 CMR 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 35
81,968,000 CMR 1.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 36
بازگشت به لیست

Related projects