لیست قیمت پمپ CMA CMB CMC CMD CMR ابارا

لیست قیمت پمپ cm

پمپ-cm-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
87,472,500 CMA 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 1
42,793,400 CMA 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 2
38,030,100 CMA 1.00 M LOCAL E الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 3
50,096,400 CMA/B 1.00 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز پروانه برنجی 4
137,765,100 CMB 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 5
50,597,800 CMB 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 6
182,313,400 CMB 1.50 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 7
177,157,700 CMB 1.50 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 8
202,947,100 CMB 2.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 9
93,979,800 CMB 2.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 10
194,957,400 CMB 2.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 11
88,028,400 CMB 2.00 T LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 12
112,259,100 CMB 3.00 T IE2 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 13
211,318,300 CMB 3.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 14
167,522,100 CMB 4.00 T IE3 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 15
314,726,600 CMB 4.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 16
182,749,400 CMB 5.50 T IE3 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 17
346,009,600 CMB 5.50 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 18
142,136,000 CMC 1.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 19
147,553,300 CMC 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 20
59,459,500 CMC 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 21
92,868,000 CMC 2.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 22
121,000,900 CMC 3.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 23
114,602,600 CMC 3.00 T LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 24
197,933,100 CMD 1.50 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 25
192,417,700 CMD 1.50 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 26
223,722,500 CMD 2.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 27
94,971,700 CMD 2.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 28
211,983,200 CMD 2.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 29
90,099,400 CMD 2.00 T LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 30
118,395,800 CMD 3.00 T IE2 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 31
227,243,200 CMD 3.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 32
166,900,800 CMD 4.00 T IE3 LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 33
131,443,100 CMR 1.00 M الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 34
53,715,200 CMR 1.00 M LOCAL الکترو پمپ تک پروانه چدنی تک فاز 35
125,480,800 CMR 1.00 T IE2 الکترو پمپ تک پروانه چدنی سه فاز 36

Related projects