لیست قیمت پمپ CN سی لند

درباره پمپ صنعتی CN سی لند sea land

پمپ مونوبلوک گریز از مرکز CN مطابق با استانداردهای DIN 24255 (UNI EN 733) ساخته شده. آنها برای پمپاژ مایعات تمیز، بدون مواد ساینده و جامدات معلق، غیر قابل انفجار یا موادی که برای بدنه پمپ ضرر نداشته باشد طراحی شده اند

حجم آبدهی تا 240 متر مکعب در ساعت
ارتفاع آبدهی تا 100 متر.

لیست قیمت پمپ CN سی لند

در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ CN سیلند قرار گرفته است

پمپ-cn-سیلند
PriceCapacityHeadOut (inch)IN (inch)HPKWModelNO
191.000.0002421.532501.51.1CN 32 125B1
196.000.0002426325021.5CN 32 125A2
202.000.0003030.5325032.2CN 32 160B3
230.000.0003337325043CN 32 160A4
266.000.000394432505.54CN 32 200C5
330.000.000395132507.55.5CN 32 200B6
391.000.0003959.53250107.5CN 32 200A7
483.000.0003975325012.59.2CN 32 250C8
495.000.0003989.532501511CN 32 250B9
729.000.000399832502015CN 32 250A10
192.000.0004217.5406521.5CN 40 125C11
199.000.0004822406532.2CN 40 125B12
218.000.0005726.5406543CN 40 125A13
230.000.0005731406543CN 40 160B14
253.000.0005738.540655.54CN 40 160A15
330.000.000574440657.55.5CN 40 200B16
400.000.0005754.54065107.5CN 40 200A17
474.000.000577240651511CN 40 250B18
704.000.0005784.540652015CN 40 250A19
192.000.0006017.5506532.2CN 50 125C20
222.000.0006622.5506543CN 50 125B21
252.000.0007225.550655.54CN 50 125A22
330.000.0007831.550657.55.5CN 50 160B23
379.000.0007839.55065107.5CN 50 160A24
448.000.0007845506512.59.2CN 50 200C25
450.000.0007852.550651511CN 50 200B26
679.000.0007859.550652015CN 50 200A27
708.000.000787350652015CN 50 250C28
804.000.000788250652518.5CN 50 250B29
831.000.0007889.550653022CN 50 250A30
342.000.00010223.565807.55.5CN 65 125B31
403.000.000120266580107.5CN 65 125A32
457.000.00013231.5658012.59.2CN 65 160C33
458.000.00013236.565801511CN 65 160B34
666.000.00013241.565802015CN 65 160A35
691.000.00013244.565802015CN 65 200C36
800.000.0001444865802518.5CN 65 200B37
828.000.00018052.565803022CN 65 200A38
347.000.00018018801007.55.5CN 80 125B39
399.000.0001802480100107.5CN 80 125A40
497.000.00018027801001511CN 80 160D41
725.000.00018032801002015CN 80 160C42
767.000.00018035801002518.5CN 80 160B43
831.000.00018039801003022CN 80 160A44

Related projects