لیست قیمت پمپ Compact ابارا

لیست قیمت پمپ compact

پمپ-compact-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
247.890.000COMPACT A15الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز1
260.619.000COMPACT AM 15الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز2
244.890.000COMPACT BM 15الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز3

Related projects