لیست قیمت پمپ Compact ابارا

لیست قیمت پمپ compact

پمپ-compact-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
247.890.000COMPACT A15الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز1
260.619.000COMPACT AM 15الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز2
244.890.000COMPACT BM 15الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز3
بازگشت به لیست

Related projects