لیست قیمت پمپ CTS ابارا

لیست قیمت پمپ cts

پمپ-cts-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
20,143,200CTS
25-4-130
الکتروپمپ خطی سه سرعته1
20,143,200CTS
25-4-180
الکتروپمپ خطی سه سرعته2
20,143,200CTS
32-4-180
الکتروپمپ خطی سه سرعته3
21,364,000CTS
25-6-130
الکتروپمپ خطی سه سرعته4
21,364,000CTS
25-6-180
الکتروپمپ خطی سه سرعته5
39,065,600CTS
25-8-180
الکتروپمپ خطی سه سرعته6
21,364,000CTS
32-6-180
الکتروپمپ خطی سه سرعته7
39,065,600CTS
32-8-130
الکتروپمپ خطی سه سرعته7
39,065,600CTS
32-8-180
الکتروپمپ خطی سه سرعته8
40,286,400CTS
25-12-180
الکتروپمپ خطی سه سرعته9
بازگشت به لیست

Related projects