لیست قیمت پمپ CTS ابارا

لیست قیمت پمپ cts

پمپ-cts-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
26,824,900 CTS 25-4-130 الکتروپمپ خطی سه سرعته 1
26,824,900 CTS 25-4-180 الکتروپمپ خطی سه سرعته 2
26,824,900 CTS 32-4-180 الکتروپمپ خطی سه سرعته 3
28,449,000 CTS 25-6-130 الکتروپمپ خطی سه سرعته 4
28,449,000 CTS 25-6-180 الکتروپمپ خطی سه سرعته 5
52,014,800 CTS 25-8-180 الکتروپمپ خطی سه سرعته 6
28,449,000 CTS 32-6-180 الکتروپمپ خطی سه سرعته 7
52,014,800 CTS 32-8-130 الکتروپمپ خطی سه سرعته 7
52,014,800 CTS 32-8-180 الکتروپمپ خطی سه سرعته 8
53,638,900 CTS 25-12-180 الکتروپمپ خطی سه سرعته 9

Related projects