لیست قیمت پمپ DL ابارا

لیست قیمت پمپ dl

پمپ-dl-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
3,241,649,100 250 DL 5 18 الکترو پمپ لجن کش چدنی 1
3,525,615,900 300 DL 5 22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 2
3,313,360,200 150-200 DL 530 الکترو پمپ لجن کش چدنی 3
4,071,269,900 150-200 DL 537 الکترو پمپ لجن کش چدنی 4
4,593,172,800 150-200DL 545 الکترو پمپ لجن کش چدنی 5
3,644,643,900 250-300DL 530 الکترو پمپ لجن کش چدنی 6
4,478,439,400 250-300DL 537 الکترو پمپ لجن کش چدنی 7
5,052,509,700 250-300DL 545 الکترو پمپ لجن کش چدنی 8
487,840,400 65 DL/WC 5 1.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی خردکن دار 9
490,772,500 80  DL/WC 5 1.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 10
530,383,100 80  DL/WC 5 2.2 الکترو پمپ لجن کش چدنی 11
627,098,800 80  DL/WC 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی 12
662,741,800 100  DL/WC 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی 13
1,107,331,000 100  DL/WC 5 5.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 14
1,227,612,500 100  DL/WC 5 7.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 15

Related projects