لیست قیمت پمپ DL ابارا

لیست قیمت پمپ dl

پمپ-dl-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
2,372,733,800 250 DL 5 18 الکترو پمپ لجن کش چدنی 1
2,654,324,400 300 DL 5 22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 2
2,494,519,500 150-200 DL 530 الکترو پمپ لجن کش چدنی 3
3,065,123,600 150-200 DL 537 الکترو پمپ لجن کش چدنی 4
3,458,046,800 150-200DL 545 الکترو پمپ لجن کش چدنی 5
2,743,933,300 250-300DL 530 الکترو پمپ لجن کش چدنی 6
3,371,664,300 250-300DL 537 الکترو پمپ لجن کش چدنی 7
3,803,871,100 250-300DL 545 الکترو پمپ لجن کش چدنی 8
357,073,100 65 DL/WC 5 1.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی خردکن دار 9
359,209,500 80 DL/WC 5 1.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 10
388,203,500 80 DL/WC 5 2.2 الکترو پمپ لجن کش چدنی 11
458,999,000 80 DL/WC 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی 12
485,082,700 100 DL/WC 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی 13
810,502,200 100 DL/WC 5 5.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 14
898,552,400 100 DL/WC 5 7.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 15
بازگشت به لیست

Related projects