لیست قیمت پمپ DML ابارا

لیست قیمت پمپ DML

پمپ-dml-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
667,864,800 80 DML 5 2.22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 1
797,836,400 80 DML 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی 2
1,082,555,300 80 DML 5 5.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 3
1,234,250,600 80 DML 5 7.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 4
1,646,902,800 80 DML 5 11 الکترو پمپ لجن کش چدنی 5
1,723,867,700 80 DML 5 15 الکترو پمپ لجن کش چدنی 6
2,440,499,100 80 DML 5 22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 7
810,622,100 100 DML 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی 8
1,086,937,100 100 DML 5 5.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 9
1,238,599,700 100 DML 5 7.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 10
1,651,251,900 100 DML 5 11 الکترو پمپ لجن کش چدنی 11
1,728,031,500 100 DML 5 15 الکترو پمپ لجن کش چدنی 12
2,444,859,100 100 DML 5 22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 13
1,105,314,500 150 DML 5 5.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 14
1,256,988,000 150 DML 5 7.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 15
1,669,585,700 150 DML 5 11 الکترو پمپ لجن کش چدنی 16
1,746,507,000 150 DML 5 15 الکترو پمپ لجن کش چدنی 17
2,463,203,800 150 DML 5 22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 18

Related projects