لیست قیمت پمپ DML ابارا

لیست قیمت پمپ DML

پمپ-dml-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
488,832,300 80 DML 5 2.22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 1
583,967,500 80 DML 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی 2
7,919,885,500 80 DML 5 5.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 3
903,413,800 80 DML 5 7.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 4
1,205,452,800 80 DML 5 11 الکترو پمپ لجن کش چدنی 5
1,261,784,000 80 DML 5 15 الکترو پمپ لجن کش چدنی 6
1,786,324,700 80 DML 5 22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 7
593,330,600 100 DML 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی 8
795,569,200 100 DML 5 5.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 9
906,585,700 100 DML 5 7.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 10
1,208,635,600 100 DML 5 11 الکترو پمپ لجن کش چدنی 11
1,264,825,100 100 DML 5 15 الکترو پمپ لجن کش چدنی 12
1,789,518,400 100 DML 5 22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 13
809,030,700 150 DML 5 5.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 14
920,047,200 150 DML 5 7.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 15
132,053,500 150 DML 5 11 الکترو پمپ لجن کش چدنی 16
1,278,352,000 150 DML 5 15 الکترو پمپ لجن کش چدنی 17
1,802,947,200 150 DML 5 22 الکترو پمپ لجن کش چدنی 18
بازگشت به لیست

Related projects