لیست قیمت پمپ ds ابارا

لیست قیمت پمپ ds

پمپ-ds-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
451,129,200 50 DS 5 1.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 1
506,479,400 50 DS 5 2.2 الکترو پمپ لجن کش چدنی 2
588,501,900 50 DS 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی 3
523,592,400 80 DS 5 2.2 الکترو پمپ لجن کش چدنی 4
618,978,300 80 DS 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی 5
872,545,000 100 DS 5 5.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 6
1,012,664,500 100 DS 5 7.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 7

Related projects