لیست قیمت پمپ ds ابارا

لیست قیمت پمپ ds

پمپ-ds-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
330,193,700 50 DS 5 1.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 1
370,709,000 50 DS 5 2.2 الکترو پمپ لجن کش چدنی 2
430,746,200 50 DS 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی 3
383,244,000 80 DS 5 2.2 الکترو پمپ لجن کش چدنی 4
453,047,600 80 DS 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی 5
638,652,800 100 DS 5 5.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 6
741,210,900 100 DS 5 7.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی 7
بازگشت به لیست

Related projects