لیست قیمت پمپ DW ابارا

لیست قیمت پمپ Dw

پمپ-dw-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
308,655,300DW 100MAلجنکش تمام استیل تک فاز با فلوتر1
293,515,200DW 100Tلجنکش تمام استیل سه
فاز
2
346,445,600DW 150MAلجنکش تمام استیل تک فاز با فلوتر3
327,348,800DW 150Tلجنکش تمام استیل سه
فاز
4
358,555,500DW 200Tلجنکش تمام استیل سه فاز5
435,782,000DW 300Tلجنکش تمام استیل سه
فاز
6
بازگشت به لیست

Related projects