لیست قیمت پمپ DW ابارا

لیست قیمت پمپ Dw

پمپ-dw-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
472,471,400 DW 100MA لجنکش تمام استیل تک فاز با فلوتر 1
449,298,000 DW 100T لجنکش تمام استیل سه فاز 2
530,306,800 DW 150MA لجنکش تمام استیل تک فاز با فلوتر 3
501,094,800 DW 150T لجنکش تمام استیل سه فاز 4
548,847,700 DW 200T لجنکش تمام استیل سه فاز 5
667,047,300 DW 300T لجنکش تمام استیل سه فاز 6

Related projects