لیست قیمت پمپ DWO ابارا

لیست قیمت پمپ dwo

پمپ-dwo-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
198,521,700DWO 150Mالکترو پمپ نیمه استیل پروانه باز تک
فاز
1
198,216,500DWO/E 150 Tالکترو پمپ نیمه
استیل پروانه باز سه فاز
2
210,500,800DWO 200Mالکترو پمپ نیمه استیل پروانه باز سه
فاز
3
216,681,100DWO/E 200T IE3الکترو پمپ نیمه
استیل پروانه باز سه فاز
4
242,634,000DWO/E 300T IE3الکترو پمپ نیمه استیل پروانه باز سه
فاز
5
274,854,400DWO/E 400T IE3الکترو پمپ نیمه
استیل پروانه باز سه فاز
6
بازگشت به لیست

Related projects