لیست قیمت پمپ DWO ابارا

لیست قیمت پمپ dwo

پمپ-dwo-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
303,902,900 DWO 150M الکترو پمپ نیمه استیل پروانه باز تک فاز 1
303,423,300 DWO/E 150 T الکترو پمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز 2
322,236,700 DWO    200M الکترو پمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز 3
331,687,000 DWO/E 200T IE3 الکترو پمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز 4
371,395,700 DWO/E 300T IE3 الکترو پمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز 5
420,718,200 DWO/E 400T IE3 الکترو پمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز 6

Related projects