لیست قیمت پمپ EGO ابارا

لیست قیمت پمپ ego

پمپ-ego-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
65,618,000 EGO 15-40-130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 1
65,618,000 EGO 25-40-131 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 2
65,618,000 EGO 25-40-180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 3
65,618,000 EGO 32-40-180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 4
74,501,500 EGO 15-60-130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 5
74,501,500 EGO 25-60-130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 6
74,501,500 EGO 25-60-180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 7
74,501,500 EGO 32-60-180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 8
143,313,200 EGO 25-80-180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 9
143,313,200 EGO 32-80-180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی 10

Related projects