لیست قیمت پمپ LIN ابارا

لیست قیمت پمپ lin

پمپ-lin-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف

73.466.000

LIN 25-40 M

الکترو پمپ خطی چدنی

1

73.314.000

LIN 25-50 M

الکترو پمپ تمام استیل سه فاز

2

101.560.000

LIN 40-50 M

الکترو پمپ تمام استیل سه فاز

3

143.900.000

LIN 110-50M

الکترو پمپ تمام استیل سه فاز

4

158.500.000

LIN 150-40 T

الکترو پمپ تمام استیل سه فاز

5

169.000.000

LIN 220-40T

الکترو پمپ تمام استیل سه فاز

6

Related projects