لیست قیمت پمپ LIN ابارا

لیست قیمت پمپ lin

پمپ-lin-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف

55.186.000

LIN 25-40 M

الکترو پمپ خطی چدنی

1

55.066.000

LIN 25-50 M

الکترو پمپ تمام استیل سه فاز

2

76.300.000

LIN 40-50 M

الکترو پمپ تمام استیل سه فاز

3

96.465.000

LIN 110-50M

الکترو پمپ تمام استیل سه فاز

4

108.400.000

LIN 150-40 T

الکترو پمپ تمام استیل سه فاز

5

126.963.000

LIN 220-40T

الکترو پمپ تمام استیل سه فاز

6

بازگشت به لیست

Related projects