لیست قیمت پمپ LPC ابارا

لیست قیمت پمپ lpc4

پمپ-lpc-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
229,902,800 LPC4 32-100/0.25 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 1
251,125,100 LPC4 40-100/0.25 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 2
257,032,900 LPC4 40-125/0.25R IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 3
262,319,400 LPC4 40-125/0.25 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4
257,032,900 LPC4 40-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 5
300,447,600 LPC4 40-160/0.37 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 6
346,282,100 LPC4/E 40-200/0.75 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 7
387,625,800 LPC4 40-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 8
320,176,600 LPC4 50-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 9
322,836,200 LPC4 50-125-0.37 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 10
465,299,200 LPC4 50-160/0.55 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 11
488,538,000 LPC4 50-200/1.1 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 12
412,183,500 LPC4/E 50-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 13
432,806,300 LPC4 50-200/1.1R الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 14
302,082,600 LPC4 50-200/1.1R IE3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 15
302,082,600 LPC4 65-125/0.37 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 16
354,740,500 LPC4 65-125/0.55 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 17
367,112,000 LPC4 65-160/0.75 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 18
391,190,100 LPC4 65-160/1.1 IE3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 19
391,190,100 LPC4 65-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 20
448,502,300 LPC4 65-200/1.5 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 21
398,002,600 LPC4 80-160/1.1 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 22
417,895,100 LPC4 80-160/1.1 IE3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 23
416,260,100 LPC4 80-160/1.5 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 24
437,079,100 LPC4 80-160/1.5 IE3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 25
541,773,600 LPC4 80-200/2.2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 26
568,860,100 LPC4 80-200/2.2 IE3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 27
623,676,200 LPC4 80-200/3 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 28
410,864,600 LPC4 100-160/1.5 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 29
477,256,500 LPC4 100-160/2.2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 30
548,607,900 LPC4 100-200/3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 31
685,784,400 LPC4 100-200/4 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 32
720,086,700 LPC4 100-200/4 IE3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 33
844,978,900 LPC4 100-250/5.5 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 34
887,238,200 LPC4 100-250/5.5 IE3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 35
898,083,700 LPC4 100-250/7.5 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 36
بازگشت به لیست

Related projects