لیست قیمت پمپ LPC ابارا

لیست قیمت پمپ lpc4

پمپ-lpc-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
351,939,200 LPC4 32-100/0.25 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 1
384,399,400 LPC4 40-100/0.25 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 2
391,310,000 LPC4 40-125/0.25R IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 3
393,457,300 LPC4 40-125/0.25 IE3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4
0 LPC4 40-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 5
459,903,700 LPC4 40-160/0.37 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 6
530,045,200 LPC4/E 40-200/0.75 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 7
593,341,500 LPC4 40-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 8
490,096,700 LPC4 50-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 9
494,162,400 LPC4 50-125-0.37 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 10
475,588,800 LPC4 50-160/0.55 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 11
712,238,700 LPC4 50-200/1.1 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 12
747,794,500 LPC4/E 50-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 13
630,935,600 LPC4 50-200/1.1R الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 14
662,491,100 LPC4 50-200/1.1R IE3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 15
462,399,800 LPC4 65-125/0.37 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 16
542,994,400 LPC4 65-125/0.55 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 17
561,938,600 LPC4 65-160/0.75 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 18
598,780,600 LPC4 65-160/1.1 IE3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 19
686,525,600 LPC4 65-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 20
735,194,100 LPC4 65-200/1.5 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 21
609,233,700 LPC4 80-160/1.1 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 22
639,655,600 LPC4 80-160/1.1 IE3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 23
637,170,400 LPC4 80-160/1.5 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 24
669,031,100 LPC4 80-160/1.5 IE3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 25
829,293,800 LPC4 80-200/2.2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 26
870,746,500 LPC4 80-200/2.2 IE3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 27
954,643,800 LPC4 80-200/3 IE2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 28
628,919,100 LPC4 100-160/1.5 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 29
730,528,900 LPC4 100-160/2.2 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 30
839,746,900 LPC4 100-200/3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 31
1,049,713,600 LPC4 100-200/4 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 32
1,102,229,800 LPC4 100-200/4 IE3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 33
1,293,404,900 LPC4 100-250/5.5 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 34
1,358,063,700 LPC4 100-250/5.5 IE3 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 35
1,374,675,300 LPC4 100-250/7.5 الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 36

Related projects