لیست قیمت پمپ LPS ابارا

لیست قیمت پمپ خطی LPS

پمپ-lps-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
204,720,000LPS 25-08 Mالکتروپمپ استیل خطی تک فاز1
208,490,000LPS 25-15 Mالکتروپمپ استیل خطی
تک فاز
2
212,260,000LPS 25-15 Tالکتروپمپ استیل خطی سه فاز3
216,030,000LPS 25-15 T IE3الکتروپمپ استیل خطی
سه فاز
4
219,800,000LPS 25-25 Mالکتروپمپ استیل خطی تک فاز5
223,570,000LPS 25-25 Tالکتروپمپ استیل خطی
سه فاز
6
227,340,000LPS 25-25 T IE3الکتروپمپ استیل خطی سه فاز7
231,110,000LPS 32-25 Mالکتروپمپ استیل خطی
تک فاز
8
234,880,000LPS 32-25 Tالکتروپمپ استیل خطی سه فاز9
238,650,000LPS 32-25 T IE3الکتروپمپ استیل خطی
سه فاز
10
242,420,000LPS 32-40 Mالکتروپمپ استیل خطی تک فاز11
246,190,000LPS 32-40 Tالکتروپمپ استیل خطی
سه فاز
12
249,960,000LPS 32-40 T IE3الکتروپمپ استیل خطی سه فاز13
253,730,000LPS 40-25 Mالکتروپمپ استیل خطی
تک فاز
14
257,500,000LPS 40-25 Tالکتروپمپ استیل خطی سه فاز15
261,270,000LPS 40-25 T IE3الکتروپمپ استیل خطی
سه فاز
16
265,040,000LPS 40-40 Mالکتروپمپ استیل خطی تک فاز17
268,810,000LPS 40-40 Tالکتروپمپ استیل خطی
سه فاز
18
272,580,000LPS 40-40 T IE3الکتروپمپ استیل خطی سه فاز19
276,350,000LPS 40-75 Mالکتروپمپ استیل خطی
تک فاز
20
280,120,000LPS 40-75 T IE2الکتروپمپ استیل خطی سه فاز21
283,890,000LPS 50-40 Mالکتروپمپ استیل خطی
تک فاز
22
287,660,000LPS 50-40 Tالکتروپمپ استیل خطی سه فاز23
291,430,000LPS 50-40 T IE3الکتروپمپ استیل خطی
سه فاز
24
295,200,000LPS 50-75 Mالکتروپمپ استیل خطی تک فاز25
298,970,000LPS 50-75 Tالکتروپمپ استیل خطی
تک فاز
26
302,740,000LPS 50-75 T IE2الکتروپمپ استیل خطی سه فاز27
306,510,000LPS 50-150 Mالکتروپمپ استیل خطی
تک فاز
28
310,280,000LPS/E 50-150 T IE2الکتروپمپ استیل خطی سه فاز29
بازگشت به لیست

Related projects