لیست قیمت پمپ LPS ابارا

لیست قیمت پمپ خطی LPS

پمپ-lps-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
204,720,000 LPS 25-08 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 1
208,490,000 LPS 25-15 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 2
212,260,000 LPS 25-15 T الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 3
216,030,000 LPS 25-15 T IE3 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 4
219,800,000 LPS 25-25 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 5
223,570,000 LPS 25-25 T الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 6
227,340,000 LPS 25-25 T IE3 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 7
231,110,000 LPS 32-25 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 8
234,880,000 LPS 32-25 T الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 9
238,650,000 LPS 32-25 T IE3 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 10
242,420,000 LPS 32-40 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 11
246,190,000 LPS 32-40 T الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 12
249,960,000 LPS 32-40 T IE3 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 13
253,730,000 LPS 40-25 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 14
257,500,000 LPS 40-25 T الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 15
261,270,000 LPS 40-25 T IE3 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 16
265,040,000 LPS 40-40 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 17
268,810,000 LPS 40-40 T الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 18
272,580,000 LPS 40-40 T IE3 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 19
276,350,000 LPS 40-75 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 20
280,120,000 LPS 40-75 T IE2 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 21
283,890,000 LPS 50-40 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 22
287,660,000 LPS 50-40 T الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 23
291,430,000 LPS 50-40 T IE3 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 24
295,200,000 LPS 50-75 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 25
298,970,000 LPS 50-75 T الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 26
302,740,000 LPS 50-75 T IE2 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 27
306,510,000 LPS 50-150 M الکتروپمپ استیل خطی تک فاز 28
310,280,000 LPS/E 50-150 T IE2 الکتروپمپ استیل خطی سه فاز 29

Related projects