لیست قیمت پمپ Matrix ابارا ماتریکس

لیست قیمت پمپ matrix

پمپ-matrix-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
284,926,000 MATRIX/E 3-6T 0.9 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 1
340,701,300 MATRIX 3-7T 1.3 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 2
334,270,300 MATRIX 3-7T 1.3 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 3
343,001,200 MATRIX 3-8T 1.3 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 4
335,000,600 MATRIX 3-8T 1.3 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 5
361,433,100 MATRIX/E 3-9T 1.5 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 6
354,686,000 MATRIX 3-9T 1.5 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 7
357,018,600 MATRIX/E 5-6T 1.3 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 8
350,151,600 MATRIX 5-6T 1.3 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 9
373,281,400 MATRIX E 5-7T 1.5 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 10
366,261,800 MATRIX 5-7T 1.5 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 11
407,856,200 MATRIX E 5-8 T 2.2 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 12
398,482,200 MATRIX 5-8 T 2.2 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 13
424,020,900 MATRIX 5-9 T 2.2 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 14
415,976,700 MATRIX 5-9 T 2.2 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 15
432,435,700 MATRIX 10-5 T 2.2 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 16
422,767,400 MATRIX 10-5 T 2.2 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 17
440,501,700 MATRIX/E 10-6T 2.2 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 18
432,054,200 MATRIX 10-6T 2.2 M الکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز 19
759,882,600 MATRIX 18-6 T 4 IE2 الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز 20

Related projects