لیست قیمت پمپ Matrix ابارا ماتریکس

لیست قیمت پمپ matrix

پمپ-matrix-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
186,128,400MATRIX/E 3-6T 0.9 IE2الکترو پمپ طبقاتی افقی سه فاز1
222,567,100MATRIX 3-7T 1.3 IE2الکترو پمپ طبقاتی
افقی سه فاز
2
218,370,600MATRIX 3-7T 1.3 Mالکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز3
224,082,200MATRIX 3-8T 1.3 IE2الکترو پمپ طبقاتی
افقی سه فاز
4
218,861,100MATRIX 3-8T 1.3 Mالکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز5
236,115,800MATRIX/E 3-9T 1.5
IE2
الکترو پمپ طبقاتی
افقی سه فاز
6
231,701,300MATRIX 3-9T 1.5 Mالکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز7
233,238,200MATRIX/E 5-6T 1.3
IE2
الکترو پمپ طبقاتی
افقی سه فاز
8
228,747,400MATRIX 5-6T 1.3 Mالکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز9
243,854,800MATRIX E 5-7T 1.5
IE2
الکترو پمپ طبقاتی
افقی سه فاز
10
239,276,800MATRIX 5-7T 1.5 Mالکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز11
266,450,500MATRIX E 5-8 T 2.2
IE2
الکترو پمپ طبقاتی
افقی سه فاز
12
260,324,700MATRIX 5-8 T 2.2 Mالکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز13
277,012,600MATRIX 5-9 T 2.2
IE2
الکترو پمپ طبقاتی
افقی سه فاز
14
271,758,800MATRIX 5-9 T 2.2 Mالکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز15
282,506,200MATRIX 10-5 T 2.2
IE2
الکترو پمپ طبقاتی
افقی سه فاز
16
276,195,100MATRIX 10-5 T 2.2 Mالکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز17
287,781,800MATRIX/E 10-6T 2.2
IE2
الکترو پمپ طبقاتی
افقی سه فاز
18
282,255,500MATRIX 10-6T 2.2 Mالکترو پمپ طبقاتی افقی تک فاز19
496,429,600MATRIX 18-6 T 4 IE2الکترو پمپ طبقاتی
افقی سه فاز
20
بازگشت به لیست

Related projects