لیست قیمت پمپ MMD4 ابارا

لیست قیمت پمپ md

پمپ-md-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
467,326,600 MMD4 32-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 1
451,750,500 MMD4 32-125/0.25R IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 2
488,788,700 MMD4 32-160/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 3
514,240,200 MMD4 32-200/0.75 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 4
539,953,300 MMD4 32-200/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 5
573,514,400 MMD4 32-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 6
698,232,200 MMD4 32-250/1.1 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 7
733,166,700 MMD4 32-250/1.1 IE3 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 7
720,599,000 MMD4 32-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 8
756,710,700 MMD4 32-250/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 9
475,163,700 MMD4 40-125/0.25 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 10
479,283,900 MMD4 40-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 11
499,307,200 MMD4 40-160/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 12
556,848,300 MMD4 40-200/1.1 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 13
533,020,900 MMD4 40-200/1.1 R الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 14
584,785,000 MMD4 40-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 15
680,596,000 MMD4 40-250/1.5 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 16
798,076,200 MMD4 40-250/2.2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 17
838,002,900 MMD4 40-250/2.2 IE3 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 17
488,974,000 MMD4 50-125/0.37 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 18
500,102,900 MMD4 50-160/0.55 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 19
566,712,800 MMD4 50-160/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 20
584,032,900 MMD4 50-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 21
604,633,900 MMD4 50-200/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 22
687,779,100 MMD4 50-200/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 23
874,376,200 MMD4 50-250/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 24
885,734,000 MMD4 50-250/3.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 25
594,213,500 MMD4 65-125/0.75 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 26
594,213,500 MMD4/E 65-160/1.1 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 27
840,139,300 MMD4/E 65-160/1.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 28
1,032,382,600 MMD4 65-200/3 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 29
1,358,456,100 MMD4 65-250/4.0 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 30
746,464,700 MMD4 65-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 31
793,770,700 MMD4 80-160/1.5 IE3 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 32
956,627,600 MMD4 80-160/2.2 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 33
1,153,339,900 MMD4 80-200/3 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 34
1,519,067,600 MMD4/E 80-200/4 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 35
1,632,046,100 MMD4 80-250/5.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 36
1,263,615,200 MMD4 80-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 37
1,263,615,200 MMD4 100-200/4 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 38
1,455,335,300 MMD4 100-200/5.5 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 39
1,528,114,600 MMD4 100-200/5.5 IE3 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 39
1,742,659,300 MMD4/E 100-250/7.5 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 40
1,954,969,500 MMD4 100-250/11 IE2 الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 41

Related projects