لیست قیمت پمپ MMD4 ابارا

لیست قیمت پمپ md

پمپ-md-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
305,298,100MMD4 32-125/0.25 IE2الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
1
295,117,500MMD4 32-125/0.25R
IE2
الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
2
319,326,400MMD4 32-160/0.37 IE2الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
3
335,948,900MMD4 32-200/0.75الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
4
352,745,800MMD4 32-200/0.75 IE2الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
5
374,665,700MMD4 32-200/1.1 IE2الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
6
456,154,100MMD4 32-250/1.1الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
7
478,978,700MMD4 32-250/1.1 IE3الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
7
470,771,000MMD4 32-250/1.5الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
8
494,347,700MMD4 32-250/1.5 IE2الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
9
310,421,100MMD4 40-125/0.25 IE2الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
10
313,113,400MMD4 40-125/0.37
IE2
الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
11
326,193,400MMD4 40-160/0.55 IE2الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
12
363,787,500MMD4 40-200/1.1الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
13
348,211,400MMD4 40-200/1.1 Rالکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
14
382,034,100MMD4 40-200/1.1 IE2الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
15
444,621,900MMD4 40-250/1.5الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
16
521,379,700MMD4 40-250/2.2الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
17
547,463,400MMD4 40-250/2.2 IE3الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
17
319,435,400MMD4 50-125/0.37
IE2
الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
18
326,716,600MMD4 50-160/0.55 IE2الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
19
370,229,400MMD4 50-160/0.75
IE2
الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
20
381,543,600MMD4 50-160/1.1 IE2الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
21
395,005,100MMD4 50-200/1.1 IE2الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
22
449,319,800MMD4 50-200/1.5 IE2الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
23
571,225,400MMD4 50-250/2.2 IE2الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
24
578,648,300MMD4 50-250/3.0 IE2الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
25
388,192,600MMD4 65-125/0.75
IE2
الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
26
388,192,600MMD4/E 65-160/1.1 IE2الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
27
548,869,500MMD4/E 65-160/1.5
IE2
الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
28
674,459,300MMD4 65-200/3 IE2الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
29
887,488,900MMD4 65-250/4.0 IE2الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
30
487,666,000MMD4 65-250/5.5 IE2الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
31
518,567,500MMD4 80-160/1.5 IE3الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
32
624,962,400MMD4 80-160/2.2 IE2الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
33
753,484,300MMD4 80-200/3الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
34
992,423,200MMD4/E 80-200/4 IE2الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
35
1,066,227,100MMD4 80-250/5.5 IE2الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
36
825,533,300MMD4 80-250/7.5 IE2الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
37
825,533,300MMD4 100-200/4الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
38
950,785,200MMD4 100-200/5.5الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
39
998,331,000MMD4 100-200/5.5
IE3
الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
39
1,138,494,100MMD4/E 100-250/7.5 IE2الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
40
1,277,207,500MMD4 100-250/11 IE2الکتروپمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
41
بازگشت به لیست

Related projects