لیست قیمت پمپ Multigo ابارا

لیست قیمت پمپ multigo

پمپ-multigo-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف


177.200.000

MULTIGO 40/15 M

الکترو پمپ عمودی طبقاتی استیل
تک فاز

1


181.300.000

MULTIGO 80/15 M

الکترو پمپ عمودی طبقاتی استیل
تک فاز

2


184.000.000

MULTIGO 80/20 T

الکترو پمپ عمودی طبقاتی استیل
سه فاز

3

Related projects