لیست قیمت پمپ Multigo ابارا

لیست قیمت پمپ multigo

پمپ-multigo-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف


127.322.000

MULTIGO 40/15 M

الکترو پمپ عمودی طبقاتی استیل
تک فاز

1


130.298.000

MULTIGO 80/15 M

الکترو پمپ عمودی طبقاتی استیل
تک فاز

2


132.206.000

MULTIGO 80/20 T

الکترو پمپ عمودی طبقاتی استیل
سه فاز

3

بازگشت به لیست

Related projects