لیست قیمت پمپ صنعتی NMM مس داف

سری NMM پمپ های گریز از مرکز از نوع حلقوی و به صورت تک مرحله ای و سیستم مکش آنها از انتها می باشد. به صورت استاندارد با پروانه های بسته و سیل مکانیکی تولید می شود.
ابعاد اصلی و دبی اسمی مطابق با مقادیر توصیه شده در استاندارد DIN 24255 و EN 733 است.
فلنج ها در کلاس فشار PN 16 مطابق با استانداردهای ISO 7005-2، DIN 2533 می باشند.

لیست قیمت پمپ NMM مس داف

در جدول زیر لیست قیمت به روز پمپ NMM مس داف درج شده

pump-nmm-masdaf

لیست قیمت پمپ صنعتی NMM مس داف با موتور 3000 دور

PriceCapacityHeadOut (inch)IN (inch)HPKWModelNO
176.000.0003218DN32DN5021.5NMM 32-1601
191.000.0003522DN32DN5032.2NMM 32-1602
240.000.0003828DN32DN5043NMM 32-1603
286.000.0004032DN32DN505.54NMM 32-1604
357.000.0004242DN32DN507.55.5NMM 32-2005
291.000.0002838DN32DN505.54NMM 32-2006
383.000.0003348DN32DN507.55.5NMM 32-2007
408.000.003860DN32DN50107.5NMM 32-2008
562.000.0004070DN32DN501511NMM 32-2009
462.000.0002050DN32DN507.55.5NMM 32-25010
451.000.0002060DN32DN50107.5NMM 32-25011
605.000.0002580DN32DN501511NMM 32-25012
567.000.0003090DN32DN502015NMM 32-25013
711.000.00035100DN32DN502518.5NMM 32-25014
 40110DN32DN503022NMM 32-25015
251.000.0004522DN40DN6543NMM 40-16016
298.000.0005530DN40DN655.54NMM 40-16017
366.000.0006235DN40DN657.55.5NMM 40-16018
383.000.0006840DN40DN65107.5NMM 40-16019
388.000.0004540DN40DN657.55.5NMM 40-20020
413.000.0005550DN40DN65107.5NMM 40-20021
567.000.0006060DN40DN651511NMM 40-20022
619.000.0007070DN40DN652015NMM 40-20023
465.000.0004050DN40DN65107.5NMM 40-25024
614.000.0005060DN40DN651511NMM 40-25025
668.000.0005570DN40DN652015NMM 40-25026
725.000.0005850DN40DN652518.5NMM 40-25027
863.000.0006060DN40DN653022NMM 40-25028
1.207.000.0006565DN40DN654030NMM 40-25029
313.000.0007022DN50DN655.54NMM 50-16030
373.000.0008028DN50DN657.55.5NMM 50-16031
386.000.00010032DN50DN65107.5NMM 50-16032
559.000.00011040DN50DN651511NMM 50-16033
419.000.0008238DN50DN65107.5NMM 50-20034
573.000.0009248DN50DN651511NMM 50-20035
625.000.00010258DN50DN652015NMM 50-20036
736.000.00011262DN50DN652518.5NMM 50-20037
687.000.0006050DN50DN652015NMM 50-25038
727.000.0008060DN50DN652518.5NMM 50-25039
880.000.0009065DN50DN653022NMM 50-25040
1.231.000.00010080DN50DN654030NMM 50-25041
1.304.000.000100100DN50DN655037NMM 50-25042
1.610.000.000120110DN50DN656045NMM 50-25043
381.000.00010025DN65DN807.55.5NMM 65-16044
406.000.00012028DN65DN80107.5NMM 65-16045
565.000.00013035DN65DN801511NMM 65-16046
618.000.00014042DN65DN802015NMM 65-16047
672.000.00015045DN65DN802518.5NMM 65-16048
1.211.000.00015060DN65DN804030NMM 65-16049
752.000.00014048DN65DN802518.5NMM 65-20050
862.000.00015058DN65DN803022NMM 65-20051
1.207.000.00018068DN65DN804030NMM 65-20052
1.300.000.00019072DN65DN805037NMM 65-20053
912.000.00013060DN65DN803022NMM 65-25054
1.252.000.00013070DN65DN804030NMM 65-25055
1.345.000.00013080DN65DN805037NMM 65-25056
1.631.000.00013090DN65DN806045NMM 65-25057
421.000.00015020DN80DN100107.5NMM 80-16058
580.000.00016028DN80DN1001511NMM 80-16059
632.000.00018035DN80DN1002015NMM 80-16060
686.000.00020038DN80DN1002518.5NMM 80-16061
854.000.00021042DN80DN1003022NMM 80-16062
898.000.00021040DN80DN1003022NMM 80-20063
1.245.00.00023550DN80DN1004030NMM 80-20064
1.338.000.00026060DN80DN1005037NMM 80-20065
1.642.000.00025065DN80DN1006045NMM 80-20066
611.000.00020025DN100DN1251511NMM 100-16067
663.000.00020030DN100DN1252015NMM 100-16068
717.000.00030030DN100DN1252518.5NMM 100-16069
885.000.00030035DN100DN1253022NMM 100-16070
1.257.000.00030040DN100DN1254030NMM 100-16071
1.350.000.00035045DN100DN1255037NMM 100-16072
923.000.00030040DN100DN1253022NMM 100-20073
1.270.000.00032045DN100DN1254030NMM 100-20074
1.364.000.00038050DN100DN1255037NMM 100-20075
1.667.000.00040055DN100DN1256045NMM 100-20076

Related projects