لیست قیمت پمپ onk ابارا

لیست قیمت پمپ onk

پمپ-onk-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
131.628.000ONK 100Mشناور استیل تک فاز به همراه جعبه
کنترل
1
142.408.000ONK 150Mشناور استیل تک فاز
به همراه جعبه کنترل
2
261.011.000OM 4N 4-18 1.5شناور استیل تک فاز3
254.384.000OM 4N 10-8 1.5شناور استیل تک فاز4
315.358.000OM 4N 10-12 2.2شناور استیل تک فاز5

Related projects