لیست قیمت پمپ oy ابارا

لیست قیمت پمپ oy

پمپ-oy-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
66,708,000 OYM 0.75 پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز 1
70,882,700 OYM 1.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز 2
81,586,500 OYM 1.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز 3
96,879,200 OYM 2.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز 4
129,851,700 OYM 3.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز 5
78,774,300 OYT 1.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 6
90,568,100 OYT 2.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 7
125,568,000 OYT 3.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 8
166,835,400 OYT 4.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 9
190,510,200 OYT 5.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 10
231,646,800 OYT 7.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 11
297,657,200 OYT 10.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 12
330,422,600 OY6 7.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 13
337,671,100 OY6 10.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 14
360,572,000 OY6 12.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 15
413,295,300 OY6 15.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 16
478,956,900 OY6 20.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 17
563,442,800 OY6 25.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 18
628,635,700 OY6 30.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 19
766,084,700 OY6 40.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 20
بازگشت به لیست

Related projects