لیست قیمت پمپ oy ابارا

لیست قیمت پمپ oy

پمپ-oy-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
102,122,100 OYM 0.75 پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز 1
108,531,300 OYM 1.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز 2
124,903,100 OYM 1.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز 3
148,305,400 OYM 2.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز 4
198,783,300 OYM 3.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا تک فاز 5
120,597,600 OYT 1.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 6
138,648,000 OYT 2.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 7
192,221,500 OYT 3.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 8
255,387,000 OYT 4.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 9
291,618,600 OYT 5.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 10
354,598,800 OYT 7.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 11
455,620,000 OYT 10.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 12
505,781,800 OY6 7.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 13
516,867,100 OY6 10.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 14
551,932,400 OY6 12.50 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 15
627,622,000 OY6 15.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 16
733,144,900 OY6 20.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 17
862,473,400 OY6 25.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 18
962,252,000 OY6 30.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 19
1,172,622,000 OY6 40.00 پمپ شناور تمام استیل ابارا سه فاز 20

Related projects