لیست قیمت پمپ Right ابارا

لیست قیمت پمپ right

پمپ-right-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف

152.523.000

RIGHT 75MA 10 MT

لجنکش تمام استیل تک فاز با فلوتر

1

157.679.000

RIGHT 100M 10 MT

لجنکش تمام استیل تک فاز بدون فلوتر

2

177.452.000

RIGHT 100MA 10MT

لجنکش تمام استیل تک فاز با فلوتر

3

156.458.000

RIGHT 100T

لجنکش تمام استیل سه فاز

4

بازگشت به لیست

Related projects