لیست قیمت پمپ Right ابارا

لیست قیمت پمپ right

پمپ-right-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف

233.488.000

RIGHT 75MA 10 MT

لجنکش تمام استیل تک فاز با
فلوتر

1

241.351.000

RIGHT 100M 10 MT

لجنکش تمام استیل تک فاز بدون
فلوتر

2


271.638.000

RIGHT 100MA 10MT

لجنکش تمام استیل تک فاز با
فلوتر

3


239.505.000

RIGHT 100T

لجنکش تمام استیل سه فاز

4

Related projects