نمایش 1–12 از 68 نتیجه

مکانیکال سیل دلکو سری DL 100

مشخصات فنی مکانیکال سیل دلکو سری DL 100

 • تحمل درجه حرارت: 200 درجه سانتیگراد تا 40- درجه سانتیگراد
 • سایز مکانیکال سیل: 10mm تا 100mm
 • تحمل فشار : 20 بار

مکانیکال سیل دلکو سری DL 1000

مشخصات فنی مکانیکال سیل دلکو سری DL 1000

 • تحمل درجه حرارت: 200 درجه سانتیگراد تا 40- درجه سانتیگراد
 • سایز مکانیکال سیل: 10mm تا 100mm
 • تحمل فشار : 20 بار

مکانیکال سیل دلکو سری DL 120

مشخصات فنی مکانیکال سیل دلکو سری DL 120

 • تحمل درجه حرارت: 200 درجه سانتیگراد تا 40- درجه سانتیگراد
 • سایز مکانیکال سیل: 10mm تا 100mm
 • تحمل فشار : 20 بار

مکانیکال سیل دلکو سری DL 140

مشخصات فنی مکانیکال سیل دلکو سری DL 140

 • تحمل درجه حرارت: 200 درجه سانتیگراد تا 40- درجه سانتیگراد
 • سایز مکانیکال سیل: 10mm تا 100mm
 • تحمل فشار : 20 بار

مکانیکال سیل دلکو سری DL 150

مشخصات فنی مکانیکال سیل دلکو سری DL 150

 • تحمل درجه حرارت: 200 درجه سانتیگراد تا 40- درجه سانتیگراد
 • سایز مکانیکال سیل: 10mm تا 100mm
 • تحمل فشار : 20 بار

مکانیکال سیل دلکو سری DL 160

مشخصات فنی مکانیکال سیل دلکو سری DL 160

 • تحمل درجه حرارت: 200 درجه سانتیگراد تا 40- درجه سانتیگراد
 • سایز مکانیکال سیل: 10mm تا 100mm
 • تحمل فشار : 20 بار

مکانیکال سیل دلکو سری DL 180

مشخصات فنی مکانیکال سیل دلکو سری DL 180

 • تحمل درجه حرارت: 200 درجه سانتیگراد تا 40- درجه سانتیگراد
 • سایز مکانیکال سیل: 10mm تا 100mm
 • تحمل فشار : 20 بار

مکانیکال سیل دلکو سری DL 190

مشخصات فنی مکانیکال سیل دلکو سری DL 190

 • تحمل درجه حرارت: 200 درجه سانتیگراد تا 40- درجه سانتیگراد
 • سایز مکانیکال سیل: 10mm تا 100mm
 • تحمل فشار : 20 بار

مکانیکال سیل دلکو سری DL 200

مشخصات فنی مکانیکال سیل دلکو سری DL 200

 • تحمل درجه حرارت: 200 درجه سانتیگراد تا 40- درجه سانتیگراد
 • سایز مکانیکال سیل: 10mm تا 100mm
 • تحمل فشار : 20 بار

مکانیکال سیل دلکو سری DL 220

مشخصات فنی مکانیکال سیل دلکو سری DL 220

 • تحمل درجه حرارت: 200 درجه سانتیگراد تا 40- درجه سانتیگراد
 • سایز مکانیکال سیل: 10mm تا 100mm
 • تحمل فشار : 20 بار

مکانیکال سیل دلکو سری DL 240

مشخصات فنی مکانیکال سیل دلکو سری DL 240

 • تحمل درجه حرارت: 200 درجه سانتیگراد تا 40- درجه سانتیگراد
 • سایز مکانیکال سیل: 10mm تا 100mm
 • تحمل فشار : 20 بار

مکانیکال سیل دلکو سری DL 250

مشخصات فنی مکانیکال سیل دلکو سری DL 250

 • تحمل درجه حرارت: 200 درجه سانتیگراد تا 40- درجه سانتیگراد
 • سایز مکانیکال سیل: 10mm تا 100mm
 • تحمل فشار : 20 بار