نمایش 1–12 از 13 نتیجه

مونو پمپ دکو ترکیه سری BI

مشخصات مونو پمپ دکو ترکیه سری BI

 • ظرفیت های مختلف حداکثر 150 متر مکعب در ساعت
 • قابلیت کار در فشارهای بالا (حداکثر 24 بار)
 • محدوده عملکرد بین -20 درجه سانتیگراد تا +110 درجه سانتیگراد
 • انتقال محصول حاوی ذرات جامد
 • انتقال سیالات با ویسکوزیته کم و زیاد
 • حداکثر قابلیت مکش 5 میلی‌ثانیه
 • ارائه جریان قابل اندازه گیری، صاف و بدون نوسانات خطی
 • عملکرد بی صدا و بدون لرزش

مونو پمپ دکو ترکیه سری DI

مشخصات مونو پمپ دکو ترکیه سری DI

 • ظرفیت های مختلف حداکثر 150 متر مکعب در ساعت
 • قابلیت کار در فشارهای بالا (حداکثر 24 بار)
 • محدوده عملکرد بین -20 درجه سانتیگراد تا +110 درجه سانتیگراد
 • انتقال محصول حاوی ذرات جامد
 • انتقال سیالات با ویسکوزیته کم و زیاد
 • حداکثر قابلیت مکش 5 میلی‌ثانیه
 • ارائه جریان قابل اندازه گیری، صاف و بدون نوسانات خطی
 • عملکرد بی صدا و بدون لرزش

مونو پمپ دکو ترکیه سری DP

مشخصات مونو پمپ دکو ترکیه سری DP

 • ظرفیت های مختلف حداکثر 150 متر مکعب در ساعت
 • قابلیت کار در فشارهای بالا (حداکثر 24 بار)
 • محدوده عملکرد بین -20 درجه سانتیگراد تا +110 درجه سانتیگراد
 • انتقال محصول حاوی ذرات جامد
 • انتقال سیالات با ویسکوزیته کم و زیاد
 • حداکثر قابلیت مکش 5 میلی‌ثانیه
 • ارائه جریان قابل اندازه گیری، صاف و بدون نوسانات خطی
 • عملکرد بی صدا و بدون لرزش

مونو پمپ دکو ترکیه سری EM

مشخصات مونو پمپ دکو ترکیه سری EM

 • ظرفیت های مختلف حداکثر 150 متر مکعب در ساعت
 • قابلیت کار در فشارهای بالا (حداکثر 24 بار)
 • محدوده عملکرد بین -20 درجه سانتیگراد تا +110 درجه سانتیگراد
 • انتقال محصول حاوی ذرات جامد
 • انتقال سیالات با ویسکوزیته کم و زیاد
 • حداکثر قابلیت مکش 5 میلی‌ثانیه
 • ارائه جریان قابل اندازه گیری، صاف و بدون نوسانات خطی
 • عملکرد بی صدا و بدون لرزش

مونو پمپ دکو ترکیه سری YI

مشخصات مونو پمپ دکو ترکیه سری YI

 • ظرفیت های مختلف حداکثر 150 متر مکعب در ساعت
 • قابلیت کار در فشارهای بالا (حداکثر 24 بار)
 • محدوده عملکرد بین -20 درجه سانتیگراد تا +110 درجه سانتیگراد
 • انتقال محصول حاوی ذرات جامد
 • انتقال سیالات با ویسکوزیته کم و زیاد
 • حداکثر قابلیت مکش 5 میلی‌ثانیه
 • ارائه جریان قابل اندازه گیری، صاف و بدون نوسانات خطی
 • عملکرد بی صدا و بدون لرزش

مونو پمپ شناور ترکیه Deko سری MG

مشخصات مونو پمپ دکو ترکیه سری MG

 • ظرفیت های مختلف حداکثر 150 متر مکعب در ساعت
 • قابلیت کار در فشارهای بالا (حداکثر 24 بار)
 • محدوده عملکرد بین -20 درجه سانتیگراد تا +110 درجه سانتیگراد
 • انتقال محصول حاوی ذرات جامد
 • انتقال سیالات با ویسکوزیته کم و زیاد
 • حداکثر قابلیت مکش 5 میلی‌ثانیه
 • ارائه جریان قابل اندازه گیری، صاف و بدون نوسانات خطی
 • عملکرد بی صدا و بدون لرزش

مونو پمپ شناور ترکیه Deko سری MİNİ

مشخصات مونو پمپ دکو ترکیه سری MİNİ

 • ظرفیت های مختلف حداکثر 150 متر مکعب در ساعت
 • قابلیت کار در فشارهای بالا (حداکثر 24 بار)
 • محدوده عملکرد بین -20 درجه سانتیگراد تا +110 درجه سانتیگراد
 • انتقال محصول حاوی ذرات جامد
 • انتقال سیالات با ویسکوزیته کم و زیاد
 • حداکثر قابلیت مکش 5 میلی‌ثانیه
 • ارائه جریان قابل اندازه گیری، صاف و بدون نوسانات خطی
 • عملکرد بی صدا و بدون لرزش

مونو پمپ شناور ترکیه Deko سری S

مشخصات مونو پمپ دکو ترکیه سری S

 • ظرفیت های مختلف حداکثر 150 متر مکعب در ساعت
 • قابلیت کار در فشارهای بالا (حداکثر 24 بار)
 • محدوده عملکرد بین -20 درجه سانتیگراد تا +110 درجه سانتیگراد
 • انتقال محصول حاوی ذرات جامد
 • انتقال سیالات با ویسکوزیته کم و زیاد
 • حداکثر قابلیت مکش 5 میلی‌ثانیه
 • ارائه جریان قابل اندازه گیری، صاف و بدون نوسانات خطی
 • عملکرد بی صدا و بدون لرزش

مونو پمپ شناور ترکیه Deko سری SF

مشخصات مونو پمپ دکو ترکیه سری SF

 • ظرفیت های مختلف حداکثر 150 متر مکعب در ساعت
 • قابلیت کار در فشارهای بالا (حداکثر 24 بار)
 • محدوده عملکرد بین -20 درجه سانتیگراد تا +110 درجه سانتیگراد
 • انتقال محصول حاوی ذرات جامد
 • انتقال سیالات با ویسکوزیته کم و زیاد
 • حداکثر قابلیت مکش 5 میلی‌ثانیه
 • ارائه جریان قابل اندازه گیری، صاف و بدون نوسانات خطی
 • عملکرد بی صدا و بدون لرزش

مونو پمپ شناور ترکیه دکو سری DK

مشخصات مونو پمپ دکو ترکیه سری DK

 • ظرفیت های مختلف حداکثر 150 متر مکعب در ساعت
 • قابلیت کار در فشارهای بالا (حداکثر 24 بار)
 • محدوده عملکرد بین -20 درجه سانتیگراد تا +110 درجه سانتیگراد
 • انتقال محصول حاوی ذرات جامد
 • انتقال سیالات با ویسکوزیته کم و زیاد
 • حداکثر قابلیت مکش 5 میلی‌ثانیه
 • ارائه جریان قابل اندازه گیری، صاف و بدون نوسانات خطی
 • عملکرد بی صدا و بدون لرزش

مونو پمپ شناور ترکیه دکو سری PI

مشخصات مونو پمپ دکو ترکیه سری PI

 • ظرفیت های مختلف حداکثر 150 متر مکعب در ساعت
 • قابلیت کار در فشارهای بالا (حداکثر 24 بار)
 • محدوده عملکرد بین -20 درجه سانتیگراد تا +110 درجه سانتیگراد
 • انتقال محصول حاوی ذرات جامد
 • انتقال سیالات با ویسکوزیته کم و زیاد
 • حداکثر قابلیت مکش 5 میلی‌ثانیه
 • ارائه جریان قابل اندازه گیری، صاف و بدون نوسانات خطی
 • عملکرد بی صدا و بدون لرزش

مونو پمپ شناور ترکیه دکو سری VP

مشخصات مونو پمپ دکو ترکیه سری VP

 • ظرفیت های مختلف حداکثر 150 متر مکعب در ساعت
 • قابلیت کار در فشارهای بالا (حداکثر 24 بار)
 • محدوده عملکرد بین -20 درجه سانتیگراد تا +110 درجه سانتیگراد
 • انتقال محصول حاوی ذرات جامد
 • انتقال سیالات با ویسکوزیته کم و زیاد
 • حداکثر قابلیت مکش 5 میلی‌ثانیه
 • ارائه جریان قابل اندازه گیری، صاف و بدون نوسانات خطی
 • عملکرد بی صدا و بدون لرزش