نمایش 1–12 از 69 نتیجه

بوستر پمپ پنتاکس 2CB

مشخصات فنی بوستر پمپ پنتاکس 2CB

 • فرکانس کاری: 60hz , 50hz
 • دمای مایع پروانه نوریل® : 0 - 50 درجه سانتیگراد
 • دمای مایع پروانه برنجی: 0 - 90 درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشار کاری 6 بار (CB100)، حداکثر 11 بار (CB160÷1500)

بوستر پمپ پنتاکس 2CM

مشخصات فنی بوستر پمپ پنتاکس 2CM

 • فرکانس کاری: 60hz , 50hz
 • دمای مایع پروانه نوریل® یا براکت آلومینیومی : 0 - 50 درجه سانتیگراد
 • دمای مایع پروانه برنجی : 0 - 90 درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشار کاری : 6 بار (CM 45÷100)، حداکثر 8 بار (CM 164÷550)

بوستر پمپ پنتاکس 2INOX

مشخصات فنی بوستر پمپ پنتاکس 2INOX

 • فرکانس کاری: 60hz , 50hz
 • دمای مایع 0 - 50 درجه سانتی گراد
 • حداکثر فشار کاری 8 بار

بوستر پمپ پنتاکس 2MB

مشخصات فنی بوستر پمپ پنتاکس 2MB

 • فرکانس کاری: 60hz , 50hz
 • دمای مایع: 0-50 درجه سانتی گراد
 • حداکثر فشار کاری 8 بار

بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA

مشخصات فنی بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA

 • فرکانس کاری: 60hz , 50hz
 • دمای مایع : -5 ÷ +35 درجه سانتیگراد
 • حداکثر فشار کاری : 8,5 بار

بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA SV-SL-SLX

مشخصات فنی بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA SV-SL-SLX

 • دمای محیط حداکثر 40 درجه سانتی گراد
 • دمای مایع 5 ÷ 90 درجه سانتی گراد (SV)
  • -15 ÷ 110 درجه سانتی گراد (SL/SLX)
 • فشار کاری 8 بار ≤ 6 پروانه، 14 بار ≥ 7 پروانه

بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA V-L

مشخصات فنی بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA V-L

 • دمای محیط حداکثر 40 درجه سانتی گراد

بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA-S

مشخصات فنی بوستر پمپ پنتاکس 2ULTRA-S

 • فرکانس کاری: 60hz , 50hz
 • دمای مایع پروانه : -15 ÷ +110
 • حداکثر فشار کاری : 8,5 بار

پمپ خودمکش پنتاکس AP

مشخصات فنی پمپ خودمکش پنتاکس AP

 • فرکانس کاری: 60hz , 50hz
 • دمای مایع: 0 - 50 درجه سانتی گراد
 • حداکثر فشار کاری: 8 بار

پمپ خودمکش پنتاکس CAB

مشخصات فنی پمپ خودمکش پنتاکس CAB

 • فرکانس کاری: 60hz , 50hz
 • دمای مایع: 0 - 50 درجه سانتی گراد
 • حداکثر فشار کاری: 8 بار

پمپ خودمکش پنتاکس CAM

مشخصات فنی پمپ خودمکش پنتاکس CAM

 • فرکانس کاری: 60hz , 50hz
 • دمای مایع: 0 - 50 درجه سانتی گراد
 • حداکثر فشار کاری: 6 (50N÷75N) , 7 (100N÷140) , 8 (150÷300) بار

پمپ خودمکش پنتاکس INOX

مشخصات فنی پمپ خودمکش پنتاکس INOX

 • فرکانس کاری: 60hz , 50hz
 • دمای مایع: 0 - 50 درجه سانتی گراد
 • حداکثر فشار کاری: 8 بار