نمایش 1–12 از 33 نتیجه

پمپ اتانرم 125-32-50 ksb

مشخصات فنی پمپ اتانرم 125-32-50 Etanorm

 • حداکثر دبی مایع: 22 متر مکعب در ساعت
 • حداقل قدرت پرتاب آب: 34 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال : 140 درجه سانتیگراد

پمپ اتانرم 125-40-65 ksb

مشخصات فنی پمپ اتانرم 125-40-65 Etanorm

 • حداکثر دبی مایع: 58 متر مکعب در ساعت
 • حداقل قدرت پرتاب آب: 26 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال : 140 درجه سانتیگراد

پمپ اتانرم 125-50-65 ksb

مشخصات فنی پمپ اتانرم 125-50-65 Etanorm

 • حداکثر دبی مایع: 26 متر مکعب در ساعت
 • حداقل قدرت پرتاب آب: 115 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال : 140 درجه سانتیگراد

پمپ اتانرم 125-65-80 ksb

مشخصات فنی پمپ اتانرم 125-65-80 Etanorm

 • حداکثر دبی مایع: 160 متر مکعب در ساعت
 • حداقل قدرت پرتاب آب: 25 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال : 140 درجه سانتیگراد

پمپ اتانرم 160-100-125 ksb

مشخصات فنی پمپ اتانرم 160-100-125 Etanorm

 • حداکثر دبی مایع: 370 متر مکعب در ساعت
 • حداقل قدرت پرتاب آب: 40 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال : 140 درجه سانتیگراد

پمپ اتانرم 160-32-50 ksb

مشخصات فنی پمپ اتانرم 160-32-50 Etanorm

 • حداکثر دبی مایع: 35 متر مکعب در ساعت
 • حداقل قدرت پرتاب آب: 39 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال : 140 درجه سانتیگراد

پمپ اتانرم 160-40-65 ksb

مشخصات فنی پمپ اتانرم 160-40-65 Etanorm

 • حداکثر دبی مایع: 70 متر مکعب در ساعت
 • حداقل قدرت پرتاب آب: 44 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال : 140 درجه سانتیگراد

پمپ اتانرم 160-50-65 ksb

مشخصات فنی پمپ اتانرم 160-50-65 Etanorm

 • حداکثر دبی مایع: 117 متر مکعب در ساعت
 • حداقل قدرت پرتاب آب: 43 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال : 140 درجه سانتیگراد

پمپ اتانرم 160-65-80 ksb

مشخصات فنی پمپ اتانرم 160-65-80 Etanorm

 • حداکثر دبی مایع: 145 متر مکعب در ساعت
 • حداقل قدرت پرتاب آب: 38 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال : 140 درجه سانتیگراد

پمپ اتانرم 160-80-100 ksb

مشخصات فنی پمپ اتانرم 160-80-100 Etanorm

 • حداکثر دبی مایع: 280 متر مکعب در ساعت
 • حداقل قدرت پرتاب آب: 38 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال : 140 درجه سانتیگراد

پمپ اتانرم 200-100-125 ksb

مشخصات فنی پمپ اتانرم 200-100-125 Etanorm

 • حداکثر دبی مایع: 390 متر مکعب در ساعت
 • حداقل قدرت پرتاب آب: 63 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال : 140 درجه سانتیگراد

پمپ اتانرم 200-125-150 ksb

مشخصات فنی پمپ اتانرم 200-125-150 Etanorm

 • حداکثر دبی مایع: 620 متر مکعب در ساعت
 • حداقل قدرت پرتاب آب: 66 متر
 • حداکثر فشار کاری مجاز: 16 بار
 • حداکثر دمای مجاز سیال : 140 درجه سانتیگراد