لیست قیمت پمپ صنعتی 3M ابارا

لیست قیمت پمپ 3M

پمپ-3m-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
439,400,800 3M/E 32-125 1.1 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 1
490,990,500 3M/E 32-160 1.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 2
506,370,400 3M/E 32-160 2.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 3
587,662,600 3M/E 32-200 3.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 4
631,873,000 3M/E 32-200 4.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 5
792,822,400 3M/E 32-200 5.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 6
860,871,100 3M/I 32-200 7.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 7
495,960,900 3M/E 40-125 1.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 8
527,505,500 3M/E 40-125 2.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 9
581,591,300 3M/E 40-160 3.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 10
683,931,400 3M/E 40-160 4.0 IE الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 11
835,059,900 3M/E 40-200 5.5 IE الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 12
930,118,800 3M/I 40-200 7.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 13
1,023,019,500 3M/I 40-200 11 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 14
587,237,500 3M/E 50-125 2.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 15
618,204,400 3M/E 50-125 3.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 16
676,868,200 3M/E 50-125 4.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 17
810,687,500 3M/E 50-160 5.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 18
876,403,600 3M/I 50-160 7.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 19
973,697,000 3M/I 50/200 9.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 20
1,218,729,000 3M/E 50-200 11 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 21
1,386,251,100 3M/I 50-200 15 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 22
933,149,000 3M/E 65-125 4.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 23
991,267,800 3M/I 65-125 5.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 24
1,026,987,100 3M/I 65-125 7.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 25
1,134,995,200 3M/I 65-160 7.5 IE4 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 26
1,205,834,300 3M/I 65-160 9.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 27
1,341,800,900 3M/I 65-160 11 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 28
1,675,515,300 3M/E 65-160 15 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 29
1,763,336,600 3M/I 65-200 15 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 30
1,868,423,500 3M/I 65-200 18.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 31
2,079,948,900 3M/I 65-200 22 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 32

Related projects