لیست قیمت پمپ صنعتی 3M ابارا

لیست قیمت پمپ 3M

پمپ-3m-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
285,961,500 3M/E 32-125 1.1 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 1
320,765,200 3M/E 32-160 1.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 2
330,804,100 3M/E 32-160 2.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 3
383,908,900 3M/E 32-200 3.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 4
412,804,800 3M/E 32-200 4.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 5
517,946,200 3M/E 32-200 5.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 6
562,407,300 3M/I 32-200 7.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 7
324,002,500 3M/E 40-125 1.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 8
344,614,400 3M/E 40-125 2.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 9
379,952,200 3M/E 40-160 3.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 10
446,801,900 3M/E 40-160 4.0 IE الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 11
545,545,000 3M/E 40-200 5.5 IE الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 12
607,642,300 3M/I 40-200 7.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 13
668,333,500 3M/I 40-200 11 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 14
383,636,400 3M/E 50-125 2.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 15
403,866,800 3M/E 50-125 3.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 16
442,202,100 3M/E 50-125 4.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 17
529,620,100 3M/E 50-160 5.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 18
572,555,200 3M/I 50-160 7.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 19
636,124,000 3M/I 50/200 9.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 20
796,201,400 3M/E 50-200 11 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 21
905,648,300 3M/I 50-200 15 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 22
609,626,100 3M/E 65-125 4.0 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 23
647,590,800 3M/I 65-125 5.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 24
670,927,700 3M/I 65-125 7.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 25
741,494,300 3M/I 65-160 7.5 IE4 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 26
787,775,700 3M/I 65-160 9.2 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 27
876,610,700 3M/I 65-160 11 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 28
1,094,621,600 3M/E 65-160 15 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 29
1,152,010,100 3M/I 65-200 15 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 30
1,220,658,300 3M/I 65-200 18.5 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 31
1,358,848,500 3M/I 65-200 22 IE3 الکترو پمپ استیل 304 سه فاز 32
بازگشت به لیست

Related projects