لیست قیمت پمپ FSD4 ابارا

لیست قیمت پمپ fsd

پمپ-fsd-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
229,477,70080*65 FSD4HA 5/1.5الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
1
314,911,90080*65 FSD4JA 5/2.2الکترو پمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
2
313,920,000100*80 FSD4HA 5/2.2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
3
365,466,100100*80 FSD4JA 5/3.7الکترو پمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
4
397,141,500100*80 FSD4JA 5/5.5الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
5
408,433,900100*80 FSD4KA 5/5.5الکترو پمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
6
465,985,900100*80 FSD4KA 5/7.5الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
7
538,928,700125*100 FSD4KA
5/7.5
الکترو پمپ
سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی
8
672,824,300125*125 FSD4HA/11الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی
تاسیساتی
9
بازگشت به لیست

Related projects