لیست قیمت پمپ FSD4 ابارا

لیست قیمت پمپ fsd

پمپ-fsd-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
319,337,300 80*65 FSD4HA 5/1.5 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 1
438,223,600 80*65 FSD4JA 5/2.2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 2
436,828,400 100*80 FSD4HA 5/2.2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 3
508,561,300 100*80 FSD4JA 5/3.7 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 4
552,640,900 100*80 FSD4JA 5/5.5 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 5
568,358,700 100*80 FSD4KA 5/5.5 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 6
648,451,900 100*80 FSD4KA 5/7.5 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 7
749,941,800 125*100 FSD4KA 5/7.5 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 8
936,244,600 125*125 FSD4HA/11 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 9

Related projects