قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
308,592,900 100-50/2 پمپ اتا بزرگ 1
314,712,485 125-50/2 پمپ اتا بزرگ 2
432,210,707 150-50 پمپ اتا بزرگ 3
301,801,150 300-500 پمپ اتا بزرگ 4
397,394,548 200-23 پمپ اتا بزرگ 5
407,579,761 200-33 پمپ اتا بزرگ 6
476,296,039 200-40 پمپ اتا بزرگ 7
414,758,611 200-50 پمپ اتا بزرگ 8
451,510,275 250-29 پمپ اتا بزرگ 9
548,797,992 250-40 پمپ اتا بزرگ 10
554,224,638 250-50 پمپ اتا بزرگ 11
798,707,133 300-35 پمپ اتا بزرگ 12

Related projects