لیست قیمت پمپ CDX -2CDX ابارا

لیست قیمت پمپ cdx

پمپ-cdx-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
115,289,300 CDX 70/05 T الکترو پمپ استیل سه فاز 1
120,990,000 CDX 70/07 T الکترو پمپ استیل سه فاز 2
131,508,500 CDX/E 90/10 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 3
121,862,000 CDX 120/07 T الکترو پمپ استیل سه فاز 4
128,009,600 CDX/E 120/07 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 5
158,682,200 CDX/E 120/12 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 6
176,285,700 CDX/E 120/20 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 7
172,961,200 CDX/E 200/12 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 8
202,740,000 CDX/E 200/20 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 9
230,371,500 CDX 200/25 T الکترو پمپ استیل سه فاز 10
241,762,000 CDX/E 200-25 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 11
116,466,500 CDXM 70-05 الکترو پمپ استیل تک فاز 12
123,682,300 CDXM 70-07 الکترو پمپ استیل تک فاز 13
126,734,300 CDXM 90-10 الکترو پمپ استیل تک فاز 14
126,734,300 CDXM 120/07 الکترو پمپ استیل تک فاز 15
127,301,100 CDXM 120/12 الکترو پمپ استیل تک فاز 16
144,730,200 CDXM 120/20 الکترو پمپ استیل تک فاز 17
168,939,100 CDXM 200/12 الکترو پمپ استیل تک فاز 18
202,838,100 CDXM 200/20 الکترو پمپ استیل تک فاز 19
245,424,400 2CDXM 70/20 الکتروپمپ استیل دوپروانه تک فاز 20
250,765,400 2CDXM 120/20 الکتروپمپ استیل دوپروانه تک فاز 21
217,062,600 2CDX/E 70/12 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 22
234,426,300 2CDX/E 70/15 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 23
255,387,000 2CDX/E 70/20 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 24
236,355,600 2CDX/E 120/15 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 25
259,539,900 2CDX/E 120/20 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 26
317,887,600 2CDX/E 120/30 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 27
338,183,400 2CDX/E 120/40 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 28
322,040,500 2CDX/E 200/30 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 29
331,327,300 2CDX/E 200/40 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 30
379,287,300 2CDX/E 200/50 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 31
بازگشت به لیست

Related projects