لیست قیمت پمپ CDX -2CDX ابارا

لیست قیمت پمپ cdx

پمپ-cdx-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
176,492,800 CDX 70/05 T الکترو پمپ استیل سه فاز 1
185,212,800 CDX 70/07 T الکترو پمپ استیل سه فاز 2
201,312,100 CDX/E 90/10 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 3
186,542,600 CDX 120/07 T الکترو پمپ استیل سه فاز 4
195,960,200 CDX/E 120/07 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 5
242,906,500 CDX/E 120/12 T IE2 الکترو پمپ استیل سه فاز 6
269,851,300 CDX/E 120/20 T IE2 الکترو پمپ استیل  سه فاز 7
264,771,900 CDX/E 200/12 T IE2 الکترو پمپ استیل  سه فاز 8
310,333,900 CDX/E 200/20 T IE2 الکترو پمپ استیل  سه فاز 9
352,647,700 CDX 200/25 T الکترو پمپ استیل  سه فاز 10
370,065,900 CDX/E 200-25 T IE2 الکترو پمپ استیل  سه فاز 11
178,291,300 CDXM 70-05 الکترو پمپ استیل تک فاز 12
189,343,900 CDXM 70-07 الکترو پمپ استیل تک فاز 13
193,998,200 CDXM 90-10 الکترو پمپ استیل تک فاز 14
193,998,200 CDXM 120/07 الکترو پمپ استیل تک فاز 15
194,881,100 CDXM 120/12 الکترو پمپ استیل تک فاز 16
221,542,500 CDXM 120/20 الکترو پمپ استیل تک فاز 17
258,602,500 CDXM 200/12 الکترو پمپ استیل تک فاز 18
310,497,400 CDXM 200/20 الکترو پمپ استیل تک فاز 19
375,690,300 2CDXM 70/20 الکتروپمپ استیل دوپروانه تک فاز 20
383,865,300 2CDXM 120/20 الکتروپمپ استیل دوپروانه تک فاز 21
332,275,600 2CDX/E 70/12 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 22
358,838,900 2CDX/E 70/15 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 23
390,917,600 2CDX/E 70/20 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 24
361,803,700 2CDX/E 120/15 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 25
397,294,100 2CDX/E 120/20 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 26
486,608,700 2CDX/E 120/30 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 27
517,662,800 2CDX/E 120/40 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 28
492,952,500 2CDX/E 200/30 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 29
507,166,100 2CDX/E 200/40 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 30
580,577,600 2CDX/E 200/50 T IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 31

Related projects