لیست قیمت پمپ DVS ابارا

لیست قیمت پمپ dvs

پمپ-dvs-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
438,190,900 50 DVS 5 1.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه ورتکس 1
450,311,700 65 DVS 5 1.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه ورتکس 2
497,061,800 65 DVS 5 2.2 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه ورتکس 3
455,685,400 80 DVS 5 1.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه ورتکس 4
509,738,500 80 DVS 5 2.2 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه ورتکس 5
587,172,100 65 DVS 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه ورتکس 6
602,650,100 80 DVS 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه ورتکس 7

Related projects