لیست قیمت پمپ DVS ابارا

لیست قیمت پمپ dvs

پمپ-dvs-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
320,732,500 50 DVS 5 1.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه ورتکس 1
329,594,200 65 DVS 5 1.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه ورتکس 2
363,809,300 65 DVS 5 2.2 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه ورتکس 3
333,529,100 80 DVS 5 1.5 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه ورتکس 4
373,085,200 80 DVS 5 2.2 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه ورتکس 5
429,765,200 65 DVS 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه ورتکس 6
441,101,200 80 DVS 5 3.7 الکترو پمپ لجن کش چدنی پروانه ورتکس 7
بازگشت به لیست

Related projects