لیست قیمت پمپ EVMSG ابارا

لیست قیمت پمپ evmsg

پمپ-evmsg-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
332,744,300 EVMSG 3-9 F5/1.1 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 1
0 EVMSG 3-9 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 2
359,351,200 EVMSG 3-10 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 3
382,023,200 EVMSG 3-11 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 4
395,539,200 EVMSG/B 3-13 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 5
423,257,900 EVMSG 3-15 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 6
442,071,300 EVMSG 3-16 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 7
489,660,700 EVMSG 3-19 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 8
522,491,500 EVMSG 3-21 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 9
602,966,200 EVMSG 3-25 F5/3.0 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 10
331,022,100 EVMSG 5-6 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 11
346,892,500 EVMSG 5-7 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 12
374,066,200 EVMSG 5-8 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 13
0 EVMSG/B 5-8 N5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 14
440,469,000 EVMSG 5-10 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 15
485,093,600 EVMSG 5-11 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 16
511,231,800 EVMSG 5-12 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 17
535,244,500 EVMSG 5-14 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 18
566,712,800 EVMSG 5-15 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 19
632,428,900 EVMSG 5-19 F5/4 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 20
657,313,600 EVMSG 5-20 F5/4 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 21
759,326,700 EVMSG 5-23 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 22
781,976,900 EVMSG 5-25 F5/5.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 23
478,346,500 EVMSG 10-6 F5/2.2 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 24
522,731,300 EVMSG 10-7 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 25
562,734,300 EVMSG 10-8 F5/3 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 26
623,480,000 EVMSG 10-9 F5/4 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 27
657,237,300 EVMSG 10-10 F5/4 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 28
678,862,900 EVMSG 10-11 F5/4 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 29
802,817,700 EVMSG 10-12 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 30
853,906,000 EVMSG 10-14 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 31
893,156,900 EVMSG 10-15 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 32
994,308,900 EVMSG 10-16 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 33
1,058,597,100 EVMSG 10-18 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 34
1,060,722,600 EVMSG 10-19 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 35
1,104,943,900 EVMSG 10-21 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 36
1,319,096,200 EVMSG 10-22 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 37
714,015,400 EVMSG 15-4 F5/4 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 38
781,976,900 EVMSG 15-5 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 39
794,457,400 EVMSG 15-6 F5/5.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 40
934,108,200 EVMSG 15-7 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 41
967,266,000 EVMSG 15-8 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 42
1,145,753,500 EVMSG/I 15-9 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 43
1,181,200,300 EVMSG/I 15-10 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 44
1,219,350,300 EVMSG/I 15-11 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 45
1,277,730,700 EVMSG 15-12 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 46
1,300,936,800 EVMSG 15-13 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 47
1,440,293,300 EVMSG 15-15 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 48
1,480,078,300 EVMSG 15-17 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 49
963,854,300 EVMSG 20-06 F5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 50
963,854,300 EVMSG 20-06 N5/7.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 51
1,280,564,700 EVMSG 20-10 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 52
1,402,415,800 EVMSG 32 4-0 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 53
1,538,295,200 EVMSG 32 5-0 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 54
1,594,114,100 EVMSG 32 6-0 F5/11 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 55
1,762,137,600 EVMSG 32 8-0 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 56
2,188,502,000 EVMSG 32 11-2 F5/18.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 57
2,512,689,800 EVMSG 45-6-2 F5/22 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 58
3,792,764,000 EVMSG 45-7-0 F5/30 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 59
3,868,846,000 EVMSG 45-8-0 F5/30 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 60
بازگشت به لیست

Related projects