لیست قیمت پمپ GS ابارا

لیست قیمت پمپ GS

پمپ-gs-ابارا

 

قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
256,498,800GS
40-200
پمپ
چدنی
1
256,498,800GS
40-200
پمپ
چدنی
2
274,091,400GS
50-250
پمپ
چدنی
3
276,097,000GS
65-200
پمپ
چدنی
4
383,734,500GS
65-250
پمپ
چدنی
5
436,784,800GS
65-315
پمپ
چدنی
6
294,496,200GS
80-160
پمپ
چدنی
7
380,976,800GS
80-200
پمپ
چدنی
8
421,808,200GS
80-250
پمپ
چدنی
9
581,602,200GS
100-315
پمپ
چدنی
10
808,289,500GS
100-400
پمپ
چدنی
11
737,919,100GS
125-250
پمپ
چدنی
12
1,147,497,500GS
125-315
پمپ
چدنی
13
بازگشت به لیست

Related projects