لیست قیمت پمپ GS ابارا

لیست قیمت پمپ GS

پمپ-gs-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
350,445,900 GS 40-200 پمپ چدنی 1
350,445,900 GS 40-200 پمپ چدنی 2
374,480,400 GS 50-250 پمپ چدنی 3
377,227,200 GS 65-200 پمپ چدنی 4
524,279,100 GS 65-250 پمپ چدنی 5
596,742,300 GS 65-315 پمپ چدنی 6
402,351,700 GS 80-160 پمپ چدنی 7
520,518,600 GS 80-200 پمپ چدنی 8
576,293,900 GS 80-250 پمپ چدنی 9
794,610,000 GS 100-315 پمپ چدنی 10
1,104,311,700 GS 100-400 پمپ چدنی 11
1,008,162,800 GS 125-250 پمپ چدنی 12
1,567,725,200 GS 125-315 پمپ چدنی 13

Related projects