لیست قیمت پمپ idrogo ابارا

لیست قیمت پمپ idrogo

پمپ-idrogo-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
170,225,300 IDROGO 40-10 M کفکش شناور استیل تک فاز بدون فلوتر 1
186,226,500 IDROGO 40-10 M/A کفکش شناور استیل تک فاز با فلوتر 2
189,758,100 IDROGO 40-12 M کفکش شناور استیل تک فاز بدون فلوتر 3
204,625,700 IDROGO 40-12 MA کفکش شناور استیل تک فاز با فلوتر 4
200,309,300 IDROGO 40-15 M کفکش شناور استیل تک فاز بدون فلوتر 5
217,247,900 IDROGO 40-15 M/A کفکش شناور استیل تک فاز با فلوتر 6
192,221,500 IDROGO 40-15 T کفکش شناور استیل سه فاز 7
200,658,100 IDROGO 80-20 T کف کش شناور استیل سه فاز 8

Related projects