لیست قیمت پمپ MD ابارا

لیست قیمت پمپ MD

پمپ-cda-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
309,483,700 MD/E 32-125 1.1 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز 1
325,136,100 MD/E 32-125 1.5 IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز 2
773,398,600 MD 32-250 5.5 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز 3
858,364,100 MD/I 32-250 7.5 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز 4
968,465,000 MD 32-250 9.2 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز 5
1,045,626,100 MD/I 32-250 11 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز 6
1,042,890,200 MD 40-250 11 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز 7
1,186,247,000 MD/E 40-250 15 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز 8
407,365,700 MD/E 50-125/2.2M الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز 9
831,604,600 MD/E 50-200 9.2 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز 10
1,481,331,800 MD/I 50-250 15 T IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز 11
1,557,086,800 MD/E 50-250 18.5 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز 12
1,631,195,900 MD/E 50-250 22 T IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز 13
637,432,000 MD 65-125 5.5 A الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز 14
3,435,974,300 MMD 65-250 22 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز 15
3,607,769,200 MMD 65-250 22 IE2 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز 16
1,696,508,700 MMD/E 80-160 15 IE3 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز 17
3,014,286,000 MMD 80-200 22 الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز 18

Related projects