لیست قیمت پمپ CDA ابارا

لیست قیمت پمپ cda

پمپ-cda-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
202,173,200MD/E 32-125 1.1الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز1
212,397,400MD/E 32-125 1.5 IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز2
505,258,600MD 32-250 5.5 T IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز3
560,772,300MD/I 32-250 7.5 T IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز4
632,701,400MD 32-250 9.2 T IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز5
683,113,900MD/I 32-250 11 T IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز6
681,326,300MD 40-250 11 T IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز7
774,979,100MD/E 40-250 15 T IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز8
266,123,500MD/E 50-125/2.2Mالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز9
543,277,800MD/E 50-200 9.2 T IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز10
967,767,400MD/I 50-250 15 T IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز11
1,017,264,300MD/E 50-250 18.5 T IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز12
1,065,682,100MD/E 50-250 22 T IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز13
416,434,500MD 65-125 5.5 Aالکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز14
2,244,767,800MMD 65-250 22الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز15
2,357,005,100MMD 65-250 22 IE2الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی پروانه برنز سه فاز16
1,108,344,700MMD/E 80-160 15 IE3الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز17
1,969,270,300MMD 80-200 22الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی سه فاز18
بازگشت به لیست

Related projects