لیست قیمت پمپ MR ابارا

لیست قیمت پمپ MR

پمپ-mr-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
57,715,500 MR 43/1/130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 1
57,715,500 MR 43/1.5/130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 2
57,715,500 MR 43/1.5/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 3
57,715,500 MR 43/2/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 4
64,310,000 MR 53/1/130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 5
64,310,000 MR 53/1/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 6
64,310,000 MR 53/1.5/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 7
70,130,600 MR 53/2/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 8
70,130,600 MR 63/1/130 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 9
70,130,600 MR 63/1.5/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 10
70,130,600 MR 63/2/180 الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور 11

Related projects