لیست قیمت پمپ MR ابارا

لیست قیمت پمپ MR

پمپ-mr-ابارا
قیمتمدل پمپنوع پمپردیف
37,692,200MR 43/1/130الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور1
37,692,200MR 43/1.5/130الکتروپمپ
سیرکولاتور خطی سه دور
2
37,692,200MR 43/1.5/180الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور3
37,692,200MR 43/2/180الکتروپمپ
سیرکولاتور خطی سه دور
4
41,997,700MR 53/1/130الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور5
41,997,700MR 53/1/180الکتروپمپ
سیرکولاتور خطی سه دور
6
41,997,700MR 53/1.5/180الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور7
45,801,800MR 53/2/180الکتروپمپ
سیرکولاتور خطی سه دور
8
45,801,800MR 63/1/130الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور9
45,801,800MR 63/1.5/180الکتروپمپ
سیرکولاتور خطی سه دور
10
45,801,800MR 63/2/180الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سه دور11
بازگشت به لیست

Related projects