مکانیکال سیل های جان کرین در پمپ سایر ایتالیا و دیگر برندها قابل استفاده می باشد.