لیست قیمت پمپ EVM / EVMG ابارا

لیست قیمت پمپ evm

پمپ-evm-evmg-ابارا
قیمت مدل پمپ نوع پمپ ردیف
366,850,400 EVM 3-9 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 1
373,117,900 EVM/B 5-6 F5/1.1 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 2
379,974,000 EVMS 5-7 F5/1.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 3
714,015,400 EVMG 18-4 F5/4.0 IE3 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 4
1,784,526,200 EVMS 20-16 F5/18.5 IE2 الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز 5
2,019,748,200 EVM 32-8-2 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 6
3,402,794,700 EVM/I 32-12-3 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 7
3,495,608,200 EVML/I 32-12-3 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 8
4,056,500,400 EVM 32-14-0 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 9
4,233,472,800 EVML/I 32-14-0 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 10
3,173,022,700 EVM 45-6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 11
3,336,239,300 EVM/L 45-6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 12
4,711,525,000 EVM/L 45-10-0 F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 13
2,459,323,400 EVM 64-3-0 F5/18.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 14
3,635,782,200 EVM 64-5-3 F5/30 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 15
5,168,562,000 EVM/I 64-7-1 F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 16
5,658,026,500 EVML/I 64-7-1 F5/37 IE4 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 17
1,093,760,500 EVMG 32-4-1 F5/7.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 18
1,538,295,200 EVMG 32 5-0 F5/11 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 19
1,538,295,200 EVMG 32 5-3 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 20
1,594,114,100 EVMG 32 6-2 F5/11 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 21
1,731,541,300 EVMG 32 7-0 F5/15 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 22
1,731,541,300 EVMG 32 7-0 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 23
1,762,137,600 EVMG 32 8-3 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 24
1,774,694,400 EVMG 32 8-2 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 25
2,147,670,600 EVMG 32 10-1 F5/18.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 26
2,135,102,900 EVMG 32 10-2 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 27
1,987,767,600 EVMG 45-4-0 F5/15 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 28
1,900,153,400 EVMG 45-4-2 F5/15 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 29
2,309,012,400 EVMG 45-5-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 30
2,095,198,000 EVMG 45-5-2 F5/18.5 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 31
2,199,968,800 EVMG 45-5-2 F5/18.5 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 32
2,906,049,000 EVMG/I 45 6-0 F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 33
2,512,689,800 EVMG 45 6-2 F5/22 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 34
3,792,764,000 EVMG 45 7-0 F5/30 IE2 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 35
3,868,846,000 EVMG 45 8-0 F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 36
2,253,825,700 EVMG 64-3-0 F5/18.5 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 37
2,945,659,600 evmg 64-4-0- F5/22 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 38
3,447,419,300 evmg 64-5-0- F5/30 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 39
4,870,948,400 evmg 64-6-0- F5/37 IE3 الکتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 40
بازگشت به لیست

Related projects